دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1703 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 29,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/05/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1628 حضوری 70 ساعت 29,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1401/03/17 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
CCNP Enterprise Pack | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1574 حضوری 120 ساعت 52,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/05/23 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1637 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 52,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1401/04/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1658 آنلاین (لایو) 50 ساعت 28,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/03/21 از 18:0 تا 22:0 ثبت نام
...
Tra1684 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 28,000,000 ریال جمعه جمعه, 1401/03/06 از 10:0 تا 15:0 ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1686 آنلاین (لایو) 50 ساعت 29,500,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/03/08 از 18:0 تا 22:0 ثبت نام
دوره آموزشی داکر
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1672 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 18,000,000 ریال جمعه جمعه, 1401/03/20 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره vSphere 7 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1674 آنلاین (لایو) 40 ساعت 22,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1401/03/18 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 7.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1671 حضوری/آنلاین (لایو) 90 ساعت 49,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/04/05 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1687 حضوری/آنلاین (لایو) 60 ساعت 31,000,000 ریال جمعه جمعه, 1401/03/20 از 9:0 تا 17:0 ثبت نام
دوره VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1663 حضوری/آنلاین (لایو) 60 ساعت 49,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1401/03/19 از 10:0 تا 15:0 ثبت نام
دوره برنامه نویسی VBA در اکسل | Excel VBA Programming
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1644 آنلاین (لایو) 27 ساعت 14,500,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1401/05/24 از 18:0 تا 20:30 ثبت نام
دوره طراحی داشبورد و نمودارهای خلاقانه در اکسل
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1643 آنلاین (لایو) 22 ساعت 11,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1401/03/09 از 18:0 تا 20:30 ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1689 آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1401/03/03 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1705 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه, 1401/03/16 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1706 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/03/28 از 10:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1714 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 11,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/03/26 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1704 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 12,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/03/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع طراحی وب
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1691 حضوری/آنلاین (لایو) 60 ساعت 28,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1401/03/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1701 حضوری (شهر تبریز) 60 ساعت 28,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/03/01 از 16:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره آموزش PHP
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1707 حضوری (شهر تبریز) 60 ساعت 30,000,000 ریال شنبه شنبه, 1401/03/07 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1560 آنلاین (لایو) 48 ساعت 30,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه, 1401/03/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1561 آنلاین (لایو) 50 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/03/21 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 12c: Administration
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1562 آنلاین (لایو) 50 ساعت 32,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/04/25 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1692 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 31,500,000 ریال شنبه شنبه, 1401/05/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره ISMV4 (جدید) | Information Storage and Management Version 4.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1673 آنلاین (لایو) 40 ساعت 25,000,000 ریال شنبه شنبه, 1401/03/07 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره پیشرفته تست نفوذ SANS Security Pack | سطح 2
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1708 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 75,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/05/13 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره SEC275 سنز | Foundations - Computers, Technology, & Security
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1713 آنلاین (لایو) 60 ساعت 30,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/03/22 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1634 آنلاین (لایو) 60 ساعت 22,000,000 ریال جمعه جمعه, 1401/03/27 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره برنامه نویسی با پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1682 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 27,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/02/31 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1664 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 18,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/03/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1690 آنلاین (لایو) 220 ساعت 50,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1401/04/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی سیسکو | CCNA To CCNP Enterprise
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1638 حضوری/آنلاین (لایو) 180 ساعت 67,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/03/26 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کمبو پک مجازی سازی و ذخیره سازی | Virtualization and storage combo pack
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1695 آنلاین (لایو) 120 ساعت 55,000,000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه, 1401/03/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
اتوماسیون شبکه | Network Automation
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1693 حضوری/آنلاین (لایو) 60 ساعت 47,500,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1401/03/03 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام