رویدادهای ارژنگ

برای آگاهی از جدیدترین رویدادها و وبینارهای ارژنگ، می توانید با استفاده از فرم اطلاع رسانی، ثبت نام کنید.

رویدادها

وبینار معرفی و آشنایی با Cisco SD-WAN و Cisco DNA

SD-WAN:

 • What is SD-WAN and Why do we need it?
 • Cisco SD-WAN high-level Architecture
 • What are major use cases
 • Now, is this a replacement for MPLS?
 • Cisco Road-Map for SD-WAN, what’s next?

SD-Access:

 • What is Cisco DNA
 • What is Cisco DNA Center
 • DNA Center in none fabric network
 • What is Cisco SD-Access
 • Why SD-Access
 • Cisco SD-Access high-level Architecture
 • What are major use cases
 • Scalability
 • Integration
 • What’s next?