دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1636 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1401/02/04 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
CCNP Enterprise Pack | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1574 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/02/22 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
...
Tra1580 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/11/27 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1637 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1401/04/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Cisco DevNet | آموزش Cisco DevNet DEVASC
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1628 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 60,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/12/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1646 آنلاین (لایو) 40 ساعت 27,300,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/11/24 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1597 آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/11/13 از 19:0 تا 22:0 ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1632 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 15,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/11/14 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1653 آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه شنبه, 1401/01/06 از 9:0 تا 19:0 ثبت نام
...
Tra1654 آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه سه شنبه, 1401/01/09 از 9:0 تا 19:0 ثبت نام
...
Tra1624 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، دوشنبه شنبه, 1400/11/16 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1650 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 11,000,000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه شنبه, 1401/01/06 از 9:0 تا 17:0 ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 7.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1588 آنلاین (لایو) 90 ساعت 38,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/11/17 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پکیج رسمی و بین المللی مدرک VCP-DCV 7 در ایران
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1547 آنلاین (لایو) 28 ساعت 275,400,000 ریال یکشنبه یکشنبه, 1400/11/17 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1652 حضوری/آنلاین (لایو) 60 ساعت 26,500,000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه شنبه, 1401/01/06 از 9:0 تا 19:0 ثبت نام
...
Tra1589 آنلاین (لایو) 60 ساعت 26,500,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/11/20 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1651 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 18,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/02/17 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1623 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 18,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/11/16 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره HPE (اچ پی ای) | Proliant ML/DL/BL Server
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1639 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 14,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/11/24 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
دوره برنامه نویسی VBA در اکسل | Excel VBA Programming
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1644 آنلاین (لایو) 27 ساعت 14,500,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1401/05/24 از 18:0 تا 20:30 ثبت نام
دوره آموزش اکسل از کاربردی تا پیشرفته
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1642 آنلاین (لایو) 32 ساعت 14,500,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1401/02/20 از 18:0 تا 20:30 ثبت نام
دوره طراحی داشبورد و نمودارهای خلاقانه در اکسل
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1643 آنلاین (لایو) 22 ساعت 11,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1401/03/09 از 18:0 تا 20:30 ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1634 آنلاین (لایو) 60 ساعت 22,000,000 ریال جمعه جمعه, 1401/02/23 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1627 حضوری/آنلاین (لایو) 220 ساعت 50,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/02/01 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی سیسکو | CCNA To CCNP Enterprise
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1638 حضوری/آنلاین (لایو) 180 ساعت 50,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1401/03/26 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1560 آنلاین (لایو) 48 ساعت 30,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه, 1401/02/05 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1561 آنلاین (لایو) 50 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/12/07 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 12c: Administration
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1562 آنلاین (لایو) 50 ساعت 32,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/11/23 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پکیج فارنزیک سنز | SANS Forensics Pack
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1606 حضوری/آنلاین (لایو) 80 ساعت 87,000,000 ریال جمعه جمعه, 1400/11/29 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره MTCINE میکروتیک | Certified Inter-Networking Engineer
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1629 آنلاین (لایو) 40 ساعت 13,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1401/01/25 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام