دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1573 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/09/21 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1573   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1581 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/10/21 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1581   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1574 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/10/23 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1574   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1580 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/11/27 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1580   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1564 آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/10/09 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1564   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1575 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/10/09 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1575   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1597 آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/10/25 از 19:0 تا 22:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1597   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1600 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال جمعه جمعه, 1400/09/19 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1600   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1603 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/09/25 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1603   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره آموزشی ZABBIX
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1523 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 16,000,000 ریال جمعه جمعه, 1400/09/19 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1523   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
لینوکس مقدماتی | Linux Essentials
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1599 آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/09/21 از 19:0 تا 22:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1599   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1586 آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، دوشنبه شنبه, 1400/09/20 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1586   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1601 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/10/09 از 16:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1601   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
...
Tra1602 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال جمعه جمعه, 1400/10/24 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1602   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1604 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1400/09/23 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1604   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره جامع VMware vSphere V 7.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1588 آنلاین (لایو) 90 ساعت 38,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/10/26 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1588   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
پکیج رسمی و بین المللی مدرک VCP-DCV 7 در ایران
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1547 آنلاین (لایو) 28 ساعت 275,400,000 ریال یکشنبه یکشنبه, 1400/10/26 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
در حال حاضر کد تخفیفی برای این دوره تعریف نشده است.
جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1589 آنلاین (لایو) 60 ساعت 26,500,000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/09/20 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1589   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره HPE (اچ پی ای) | Proliant ML/DL/BL Server
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1618 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 14,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/10/19 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1618   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1549 آنلاین (لایو) 60 ساعت 18,500,000 ریال جمعه جمعه, 1400/10/03 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1549   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1591 آنلاین (لایو) 60 ساعت 22,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/09/25 از 10:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1591   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره ISMV4 (جدید) | Information Storage and Management Version 4.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1590 آنلاین (لایو) 40 ساعت 20,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/10/13 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1590   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره جامع Storage Unity
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1584 حضوری/آنلاین (لایو) 48 ساعت 38,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/09/27 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1584   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره جامع مهندسی سیسکو | CCNA To CCNP Enterprise
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1531 آنلاین (لایو) 180 ساعت 50,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/10/02 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1531   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره برنامه نویسی C#
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1570 آنلاین (لایو) 50 ساعت 16,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/09/30 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1570   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره مدیریت محصول
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1614 آنلاین (لایو) 36 ساعت 30,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/11/02 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1614   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره طراحی داشبورد و نمودارهای خلاقانه در اکسل
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1546 آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1400/10/21 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1546   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1560 آنلاین (لایو) 48 ساعت 30,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/09/20 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1560   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1561 آنلاین (لایو) 50 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/10/11 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1561   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
دوره Oracle Database 12c: Administration
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1562 آنلاین (لایو) 50 ساعت 32,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/11/09 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1562   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.
پکیج فارنزیک سنز | SANS Forensics Pack
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1606 حضوری/آنلاین (لایو) 80 ساعت 87,000,000 ریال جمعه جمعه, 1400/10/03 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
کد تخفیف: dctra1606   
این کد تخفیف تنها 16 بار مصرف بوده و از ساعت 24 روز 12 آذر لغایت ساعت 24 روز 16 آذر فعال خواهد بود.

پاپ آپ

تصویر
کمپین روز دانشجو

 

 

مشاهده جزئیات