دانشجویان متقاضی این آزمون ها می بایست حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ ترجیحی برای امتحان درخواست خود را از طریق فرم سایت برای ما ارسال نموده و مبلغ آزمون را به صورت دلاری با آموزشگاه تسویه کنند .
این آزمون ها به صورت کاغذی یا آنلاین و تستی یک و چند گزینه ای برگزار می شود.