ایمان خسروی

ایمان خسروی
رزومه PDF: 
PDF icon resume-ikhosravi_edited.pdf