دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II

مروری بر دوره

در این دوره شما به مطالب و مهارت هایی فراتر و تخصصصی تر از آنچه که در دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I پیرامون مفاهیم پایه ای  مربوط به دیتابیس های اوراکل فرا گرفته اید دست پیدا خواهید نمود.

.

آنچه خواهید آموخت

 • Recognize the Oracle Database architecture with ASM, and the configuration and management DBA Tools
 • Identify how to configure backup and recovery functionality in Oracle Database 11g Release 2
 • Recognize the benefits and uses of an RMAN recovery catalog and identify the steps for creating and configuring one
 • Identify how to prepare a database for backup and then for perform and monitor various types of RMAN backups
 • Recognize the causes of file loss and how to recover files
 • Recognize the steps for manually backing up, recovering and restoring a database
 • Identify the options available when performing RMAN recoveries
 • Identify ways to monitor and tune RMAN to reduce bottlenecks and balance backup and recovery operations

سرفصل ها

Core Concepts and Tools of the Oracle Database

 • The Oracle Database Architecture: Overview
 • Connecting to the Database and the ASM Instance
 • DBA Tools Overview
Manage the ASM Instance
 • ASM Storage Concepts
 • Set up initialization parameter files for ASM instance
 • Start up and shut down ASM instances
 • Administer ASM disk groups
Configuring for Recoverability
 • Purpose of Backup and Recovery (B&R), Typical Tasks and Terminology
 • Using the Recovery Manager (RMAN)
 • Configuring your Database for B&R Operations
 • Configuring Archivelog Mode
 • Configuring Backup Retention
 • Configuring and Using a Flash Recovery Area (FRA)
Using the RMAN Recovery Catalog
 • Tracking and Storing Backup Information
 • Setting up a Recovery Catalog
 • Recording Backups
 • Using RMAN Stored Scripts
 • Managing the Recovery Catalog (Backup, Export, Import, Upgrade, Drop and Virtual Private Catalog)
Configuring Backup Settings
 • Configuring and Managing Persistent Settings for RMAN
 • Configuring Autobackup of Control File
 • Backup optimization
 • Advanced Configuration Settings: Compressing Backups
 • Configuring Backup and Restore for Very Large Files (Multisection)
Creating Backups with RMAN
 • RMAN backup types
 • Creating and Using the following:
 • Backup Sets and Image Copies
 • Whole Database Backup
 • Fast Incremental Backup
 • Configure Backup Destinations
 • Duplexed Backup Sets
 • Archival Backups
Restore and Recovery Task
 • Restoring and Recovering
 • Causes of File Loss
 • Automatic Tempfile Recovery
 • Recovering from the Loss of a Redo Log Group
 • Recovering from a Lost Index Tablespace
 • Re-creating a Password Authentication File
 • Complete and Incomplete Recovery
 • Other Recovery Operations
Using RMAN to Perform Recovery
 • Complete Recovery after Loss of a Critical or Noncritical Data File
 • Recovering Image Copies and Switching Files
 • Restore and Recovery of a Database in NOARCHIVELOG Mode
 • Incomplete Recovery
 • Performing Recovery with a Backup Control File
 • Restoring from Autobackup: Server Parameter File and Control File
 • Restoring and Recovering the Database on a New Host
Monitoring and Tuning RMAN
 • Monitoring RMAN Jobs
 • Balance Between Speed of Backup Versus Speed of Recovery
 • RMAN Multiplexing
 • Synchronous and Asynchronous I/O
 • Explaining Performance Impact of MAXPIECESIZE, FILESPERSET, MAXOPENFILES and BACKUP DURATION
Diagnosing the Database
 • Data Recovery Advisor (DRA)
 • Block Corruption
 • Automatic Diagnostic Repository (ADR)
 • Health Monitor
 • The ADR Command-Line Tool, ADRCI
Using Flashback Technology I
 • Flashback Technology: Overview and Setup
 • Using Flashback Technology to Query Data
 • Flashback Table
 • Flashback Transaction Query
 • Performing Flashback Transaction Backout
Using Flashback Technology II
 • Oracle Total Recall
 • Flashback Drop and the Recycle Bin
 • Performing Flashback Database
 • Configuring Flashback Database
 • Performing Flashback Database Operations
 • Monitoring Flashback Database
Managing Memory
 • Oracle Memory Structures
 • Oracle Database Memory Parameters
 • Using Automatic Memory Management
 • Automatic Shared Memory Management
 • Using Memory Advisors
 • Using Data Dictionary Views
Managing Database Performance
 • Tuning Activities
 • Using Statistic Preferences
 • Optimizer Statistics Collection
 • Monitor the Performance of Sessions and Services
 • Automatic Workload Repository (AWR)
 • Describing the Benefits of Database Replay
Managing Performance by SQL Tuning
 • SQL Tuning and SQL Advisors
 • Using SQL Tuning Advisor
 • SQL Access Advisor
 • SQL Performance Analyzer Overview
Managing Resources
 • Database Resource Manager: Overview and Concepts
 • Accessing and Creating Resource Plans
 • Creating Consumer Group
 • Specifying Resource Plan Directives, including:
 • Limiting CPU Utilization at the Database Level
 • Instance Caging
 • Activating a Resource Plan
 • Monitoring the Resource Manager
Automating Tasks with the Scheduler
 • Simplifying Management Tasks
 • Creating a Job, Program, and Schedule
 • Using Time-Based, Event-Based, and Complex Schedules
 • Describing the Use of Windows, Window Groups, Job Classes, and Consumer Groups
 • Multi-Destination Jobs
Managing Space in Blocks
 • Free Space Management
 • Monitoring Space
 • Compressing Data
Managing Space in Segments
 • Segment Creation on Demand
 • Additional Automatic Space-Saving Functionalit
 • Shrinking Segments
 • Segment Advisor
 • Managing Resumable Space Allocation

Managing Space for the Database

 • Using 4 KB-Sector Disks
 • Transporting Tablespaces
 • Transporting Databases

Duplicating a Database

 • Purpose and Methods of Cloning a Database
 • Using RMAN to Create a Duplicate Database
 • Cloning a Database from a Backup
 • Duplicate a Database Based on a Running Instance
 • Targetless Duplicating a Database

مخاطبان دوره

 • Administrator
 • Database Administrator
 • Implementer

پیش نیازها

 • دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I

تقویم دوره

وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1561 آنلاین (لایو) 50 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1401/03/21 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.