دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I

مروری بر دوره

این دوره با این هدف طراحی شده است تا شما را با مفاهیم اصلی مربوط به مدیریت Oracle Database 11g آشنا سازد. در این دوره دانشجویان در کنار یادگیری چگونگی نصب و نگهداری Oracle Database 11g، مفاهیم مربوط به معماری دیتابیس اوراکل و همچنین نحوه کارکرد و تعامل سایر اجزا با یکدیگر را نیز فرا می گیرند.

پرداختن به مباحث مربوط به چگونگی ایجاد یک دیتابیس عملیاتی و مدیریت آن به نحوی کارآمد و موثر از از طریق انجام اموری همچون مانیتورینگ عملکرد، امنیت دیتابیس، مدیریت کاربران و همچنین نحوه پشتیبان گیری و بازیابی یک پایگاه داده از جمله دیگری سرفصل های مهمی خواهد بود که طی این دوره آموزشی به آن خواهیم پرداخت.

.

آنچه خواهید آموخت

 • Describe Oracle Database Architecture
 • Install Oracle Grid Infrastructure
 • Install and configure Oracle Database 11g
 • Configure Oracle Net services
 • Monitor performance
 • Monitor and administer undo data
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Manage data concurrency
 • Perform basic backup and recovery of a database

سرفصل ها

Exploring the Oracle Database Architecture

 • Oracle Database Architecture Overview
 • Process Architecture
 • Memory structures
 • Logical and physical storage structures

Installing your Oracle Software

 • Tasks of an Oracle Database Administrator
 • Tools Used to Administer an Oracle Database
 • Installation: System Requirements
 • Oracle Universal Installer (OUI)
 • Installing Oracle Database Software
 • Silent Install

Creating an Oracle Database

 • Planning the Database
 • Using the DBCA to Create a Database
 • Password Management
 • Creating a Database Design Template
 • Using the DBCA to Delete a Database

Managing the Oracle Database Instance

 • Start and stop the Oracle database and components
 • Use Oracle Enterprise Manager
 • Access a database with SQLPlus
 • Modify database installation parameters
 • Describe the stages of database startup
 • Describe database shutdown options
 • View the alert log
 • Access dynamic performance views

Configuring the Oracle Network Environment

 • Use Enterprise Manager to create and configure the Listener
 • Enable Oracle Restart to monitor the listener
 • Use tnsping to test Oracle Net connectivity
 • Identify when to use shared servers and when to use dedicated servers

Managing Database Storage Structures

 • Storage Structures
 • How Table Data Is Stored
 • Anatomy of a Database Block
 • Space Management in Tablespaces
 • Tablespaces in the Preconfigured Database
 • Actions with Tablespaces
 • Oracle Managed Files (OMF)

Administering User Security

 • Database User Accounts
 • Predefined Administrative Accounts
 • Benefits of Roles
 • Predefined Roles
 • Implementing Profiles

Managing Data Concurrency

 • Data Concurrency
 • Enqueue Mechanism
 • Resolving Lock Conflicts
 • Deadlocks

Managing Undo Data

 • Data Manipulation
 • Transactions and Undo Data
 • Undo Data Versus Redo Data
 • Configuring Undo Retention

Implementing Oracle Database Auditing

 • Describe DBA responsibilities for security
 • Enable standard database auditing
 • Specify audit options
 • Review audit information
 • Maintain the audit trail

Database Maintenance

 • Manage optimizer statistics
 • Manage the Automatic Workload Repository (AWR)
 • Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Describe and use the advisory framework
 • Set alert thresholds
 • Use server-generated alerts
 • Use automated tasks

Performance Management

 • Performance Monitoring
 • Managing Memory Components
 • Enabling Automatic Memory Management (AMM)
 • Automatic Shared Memory Advisor
 • Using Memory Advisors
 • Dynamic Performance Statistics
 • Troubleshooting and Tuning Views
 • Invalid and Unusable Objects

Backup and Recovery Concepts

 • Part of Your Job
 • Statement Failure
 • User Error
 • Understanding Instance Recovery
 • Phases of Instance Recovery
 • Using the MTTR Advisor
 • Media Failure
 • Archive Log Files

Performing Database Backups

 • Backup Solutions: Overview
 • Oracle Secure Backup
 • User-Managed Backup
 • Terminology
 • Recovery Manager (RMAN)
 • Configuring Backup Settings
 • Backing Up the Control File to a Trace File
 • Monitoring the Flash Recovery Area

Performing Database Recovery

 • Opening a Database
 • Data Recovery Advisor
 • Loss of a Control File
 • Loss of a Redo Log File
 • Data Recovery Advisor
 • Data Failures
 • Listing Data Failures
 • Data Recovery Advisor Views

Moving Data

 • Describe ways to move data
 • Create and use directory objects
 • Use SQL*Loader to move data
 • Use external tables to move data
 • General architecture of Oracle Data Pump
 • Use Data Pump export and import to move data

Working with Support

 • Use the Enterprise Manager Support Workbench
 • Work with Oracle Support
 • Log service requests (SR)
 • Manage patches

مخاطبان دوره

 • Administrator
 • Database Administrator
 • Developer
 • Implementer

پیش نیازها

 • آشنایی با دوره های Oracle و یا بهره مندی از تجربه برابر

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.