دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016

کسب دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2016

معرفی

این دوره دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2016 را فراهم می کند. این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه Exchange Server 2016 را پیکربندی کنید و تجهیزات و اطلاعاتی که برای نظارت، نگهداری، و حل مشکل Exchange Server 2016 نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد. این دوره همچنین ملاحظات و دانشی را فراهم می کند که بهترین اجرا و حداقل خطاها و امنیت در قبال تهدیدات امنیتی را در Exchange Server 2016 فراهم می کند.

.

آنچه خواهید آموخت

- استقرار و مدیریت Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیکربندی نقش Mailbox Server

- مدیریت سیاست گذاری های آدرس و لیست های آدرس در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیاده سازی نقش سرور Client Access در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی امن Microsoft Outlook Web App و پیامرسانی موبایل با استفاده از سرور Client Server

- درک و مدیریت سرورهای Client Access  در دسترس در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی برای مدیریت بحران، پیاده سازی نسخه پشتیبان، و بازیابی Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیکربندی انتقال پیام در یک سازمان Exchange Server 2016

- برنامه ریزی گزینه های امنیت، پیاده سازی راهکارهای آنتی ویروس و آنتی اسپم

- نظارت، نگهداری و حل مساله محیط های Exchange Server 2016

سرفصل ها

Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016This module

 • describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016.
 • The module also describes the deployment requirements and options for
 • implementing Exchange Server 2016.Lessons
 • Overview of Exchange Server 2016
 • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016
 • Lab : Deploying Microsoft Exchange Server 2016
 • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016
 • installation
 • Deploying Exchange Server 2016
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the features and functionality of Exchange Server 2016.
 • Describe the requirements and deployment options for Exchange
 • Server 2016.

Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 serversThis module

 • describes the built-in management tools that you can use to manage
 • maintain and maintain Exchange Server 2016. The module also explains
 • the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for
 • configuring a Mailbox server.Lessons
 • Exchange Server 2016 management
 • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
 • Configuring Mailbox servers
 • Lab : Configuring Mailbox servers
 • Creating and configuring mailbox databases
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Exchange Server 2016 management.
 • Describe the Exchange Server 2016 Mailbox server role.
 • Configure mailbox servers

Module 3: Managing recipient objectsThis module describes the types of

 • recipient objects in Exchange Server 2016, and explains how to manage
 • these objects. The module also describes how to manage address lists
 • and policies on the Mailbox server role.Lessons
 • Exchange Server 2016 recipients
 • Managing Exchange Server recipients
 • Configuring address lists and policies
 • Lab : Managing Exchange Server recipients and public folders
 • Managing recipients
 • Managing public folder mailboxes
 • Lab : Managing Exchange Server email address lists and policies
 • Managing email-address policies
 • Managing address lists and address book policies
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the different Microsoft Exchange Server 2016 recipients.
 • Manage Exchange Server 2016 recipients.
 • Configure address lists and policies.

Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient

 • objects by using Exchange Management ShellThis module provides an
 • overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it
 • to manage Exchange Server 2016 configuration and recipient
 • objects.Lessons
 • Overview of the Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • scripts
 • Lab : Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange
 • Management Shell
 • Using Exchange Management Shell to manage recipients
 • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain the Exchange Management Shell cmdlets that you can use to
 • configure and manage Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange
 • Management Shell.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange
 • Management Shell scripts.

Module 5: Implementing client connectivityThis module describes how to

 • configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016.
 • The module also explains the options for configuring client connectivity,
 • Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging.Lessons
 • Configuring client access services in Exchange Server 2016
 • Managing client services
 • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
 • Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange
 • Server 2016
 • Configuring certificates for client access
 • Configuring client access options
 • Configuring custom MailTips
 • Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange
 • Server
 • Configuring Exchange Server 2016 for Outlook
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync
 • After completing this module, students will be able to:
 • Configure client access services in Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage client services.
 • Describe client connectivity and publishing of Exchanger Server 2016
 • services.
 • Configure Microsoft Outlook on the web.
 • Configure mobile messaging on Exchange Server 2016.

Module 6: Module 6: Managing high availability in Exchange Server

 • 2016This module describes the high availability options built into
 • Exchange Server 2016. The module also explains how to configure high
 • availability for Mailbox databases and Client Access services.Lessons
 • High availability on Exchange Server 2016
 • Configuring highly available mailbox databases
 • Configuring high availability of Client Access services.
 • Lab : Implementing DAGs
 • Creating and configuring a database availability group
 • Lab : Implementing and testing high availability
 • Deploying a high availability solution for client access services
 • Testing the high availability configuration
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the high availability options in Exchange Server 2016.
 • Configure highly available mailbox databases.
 • Configure highly available client access services.

Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server

 • 2016This module describes the backup and recovery options in Exchange
 • Server 2016 and explains the factors you must consider when you use
 • these options.Lessons
 • Implementing Exchange Server 2016 backup
 • Implementing Exchange Server 2016 recovery
 • Lab : Backing up Exchange Server 2016
 • Backing up Exchange Server 2016
 • Lab : Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
 • Restoring Exchange Server 2016 data
 • Restore an Exchange Server DAG member (optional)
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain how to implement Microsoft Exchange Server 2016 backup.

Module 8: Configuring and managing message transportThis module

 • provides an overview of message transport, and describes how to
 • configure message transport. The module also describes how to configure
 • transport rules and DLP policies to manage message transport.Lessons
 • Overview of message transport
 • Configuring message transport
 • Managing transport rules
 • Lab : Configuring message transport
 • Configuring message transport
 • Troubleshooting message delivery
 • Configuring a disclaimer transport rule
 • Configuring a DLP policy for financial data
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe message transport.
 • Configure message transport.
 • Manage transport rules.

Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protectionThis

 • module describes the key features and functionality of an Edge Transport
 • server role in Exchange Server 2016. The module also explains how to
 • configure message security by implementing an antivirus and antispam
 • solution.Lessons
 • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
 • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016
 • Lab : Configuring message security
 • Configuring and testing EdgeSync
 • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on
 • Exchange Server 2016
 • After completing this module, students will be able to:
 • Deploy and manage an Edge Transport server role for message security.
 • Implement an antivirus solution for Microsoft Exchange Server 2016.
 • Implement an antispam solution for Exchange Server 2016.

Module 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online

 • deploymentsThis module describes the key features of Exchange Online
 • and Office 365. The module also describes how to manage and migrate
 • to Exchange Online.Lessons
 • Overview of Exchange Online and Office 365
 • Managing Exchange Online
 • Implementing the migration to Exchange Online
 • Lab : Managing Exchange Online
 • Managing Exchange Online
 • After completing this module, students will be able to:
 • Provide an overview of Exchange Online and Office 365.
 • Manage Exchange Online.
 • Implement a migration to Exchange Online.

Module 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server

 • 2016This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange
 • Server 2016. The module explains how to collect and analyze
 • performance data for various Exchange Server recipients and objects.
 • The module also describes how to troubleshoot database issues,
 • connectivity issues, and performance issues.Lessons
 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016
 • Lab : Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
 • Monitoring Exchange Server
 • Troubleshooting database availability
 • Troubleshooting client access services
 • After completing this module, students will be able to:
 • Monitor Exchange Server 2016.
 • Troubleshoot Exchange Server 2016.

Module 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016This module

 • describes how to maintain and update an Exchange Server organization.
 • The module explains how to plan and configure administrative security
 • and administrative auditing in Exchange Server 2016.Lessons
 • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
 • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016
 • Lab : Securing and maintaining Exchange Server 2016
 • Configuring Exchange Server permissions
 • Configuring audit logging
 • Maintaining updates on Exchange Server 2016.
 • After completing this module, students will be able to:
 • Configure RBAC on Microsoft Exchange Server 2016.
 • Configure options related to user and administrator audit logging.
 • Maintain and update Exchange Server 2016.
 • Explain how to implement Exchange Server 2016 recovery.

مخاطبان دوره

- مدیران

- متخصصان IT

- علاقه مندانی که حداقل 3 سال در IT تجربه دارند

- کسانی که مایل هستند در آزمون 341-70 شرکت کنند

- کسانی که مایل به داشتن قسمتی از دانش مورد نیاز برای مدرک MCSE هستند

پیش نیازها

- حداقل 2 سال تجربه در administering Windows Server ، شامل Windows Server 2008 R2 یا Windows Server 2012

- جداقل 2 سال سابقه در کار اکتیو دایرکتوری (Domain Services ( AD DS

- حداقل 2 سال تجربه در کارهایی مثل DNS

- کار با گواهینامه ها، مثل گواهینامه های PKI

 

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.