دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016

مروری بر دوره

این دوره دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2016 را فراهم می کند. این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه Exchange Server 2016 را پیکربندی کنید و تجهیزات و اطلاعاتی که برای نظارت، نگهداری، و حل مشکل Exchange Server 2016 نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد. این دوره همچنین ملاحظات و دانشی را فراهم می کند که بهترین اجرا و حداقل خطاها و امنیت در قبال تهدیدات امنیتی را در Exchange Server 2016 فراهم می کند.

.

آنچه خواهید آموخت

- استقرار و مدیریت Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیکربندی نقش Mailbox Server

- مدیریت سیاست گذاری های آدرس و لیست های آدرس در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیاده سازی نقش سرور Client Access در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی امن Microsoft Outlook Web App و پیامرسانی موبایل با استفاده از سرور Client Server

- درک و مدیریت سرورهای Client Access  در دسترس در Exchange Server 2016

- برنامه ریزی برای مدیریت بحران، پیاده سازی نسخه پشتیبان، و بازیابی Exchange Server 2016

- برنامه ریزی و پیکربندی انتقال پیام در یک سازمان Exchange Server 2016

- برنامه ریزی گزینه های امنیت، پیاده سازی راهکارهای آنتی ویروس و آنتی اسپم

- نظارت، نگهداری و حل مساله محیط های Exchange Server 2016

سرفصل ها

Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016This module

 • describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016.
 • The module also describes the deployment requirements and options for
 • implementing Exchange Server 2016.Lessons
 • Overview of Exchange Server 2016
 • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016
 • Lab : Deploying Microsoft Exchange Server 2016
 • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016
 • installation
 • Deploying Exchange Server 2016
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the features and functionality of Exchange Server 2016.
 • Describe the requirements and deployment options for Exchange
 • Server 2016.

Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 serversThis module

 • describes the built-in management tools that you can use to manage
 • maintain and maintain Exchange Server 2016. The module also explains
 • the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for
 • configuring a Mailbox server.Lessons
 • Exchange Server 2016 management
 • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
 • Configuring Mailbox servers
 • Lab : Configuring Mailbox servers
 • Creating and configuring mailbox databases
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe Microsoft Exchange Server 2016 management.
 • Describe the Exchange Server 2016 Mailbox server role.
 • Configure mailbox servers

Module 3: Managing recipient objectsThis module describes the types of

 • recipient objects in Exchange Server 2016, and explains how to manage
 • these objects. The module also describes how to manage address lists
 • and policies on the Mailbox server role.Lessons
 • Exchange Server 2016 recipients
 • Managing Exchange Server recipients
 • Configuring address lists and policies
 • Lab : Managing Exchange Server recipients and public folders
 • Managing recipients
 • Managing public folder mailboxes
 • Lab : Managing Exchange Server email address lists and policies
 • Managing email-address policies
 • Managing address lists and address book policies
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the different Microsoft Exchange Server 2016 recipients.
 • Manage Exchange Server 2016 recipients.
 • Configure address lists and policies.

Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient

 • objects by using Exchange Management ShellThis module provides an
 • overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it
 • to manage Exchange Server 2016 configuration and recipient
 • objects.Lessons
 • Overview of the Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • scripts
 • Lab : Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange
 • Management Shell
 • Using Exchange Management Shell to manage recipients
 • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain the Exchange Management Shell cmdlets that you can use to
 • configure and manage Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange
 • Management Shell.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange
 • Management Shell scripts.

Module 5: Implementing client connectivityThis module describes how to

 • configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016.
 • The module also explains the options for configuring client connectivity,
 • Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging.Lessons
 • Configuring client access services in Exchange Server 2016
 • Managing client services
 • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
 • Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange
 • Server 2016
 • Configuring certificates for client access
 • Configuring client access options
 • Configuring custom MailTips
 • Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange
 • Server
 • Configuring Exchange Server 2016 for Outlook
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync
 • After completing this module, students will be able to:
 • Configure client access services in Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage client services.
 • Describe client connectivity and publishing of Exchanger Server 2016
 • services.
 • Configure Microsoft Outlook on the web.
 • Configure mobile messaging on Exchange Server 2016.

Module 6: Module 6: Managing high availability in Exchange Server

 • 2016This module describes the high availability options built into
 • Exchange Server 2016. The module also explains how to configure high
 • availability for Mailbox databases and Client Access services.Lessons
 • High availability on Exchange Server 2016
 • Configuring highly available mailbox databases
 • Configuring high availability of Client Access services.
 • Lab : Implementing DAGs
 • Creating and configuring a database availability group
 • Lab : Implementing and testing high availability
 • Deploying a high availability solution for client access services
 • Testing the high availability configuration
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe the high availability options in Exchange Server 2016.
 • Configure highly available mailbox databases.
 • Configure highly available client access services.

Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server

 • 2016This module describes the backup and recovery options in Exchange
 • Server 2016 and explains the factors you must consider when you use
 • these options.Lessons
 • Implementing Exchange Server 2016 backup
 • Implementing Exchange Server 2016 recovery
 • Lab : Backing up Exchange Server 2016
 • Backing up Exchange Server 2016
 • Lab : Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
 • Restoring Exchange Server 2016 data
 • Restore an Exchange Server DAG member (optional)
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain how to implement Microsoft Exchange Server 2016 backup.

Module 8: Configuring and managing message transportThis module

 • provides an overview of message transport, and describes how to
 • configure message transport. The module also describes how to configure
 • transport rules and DLP policies to manage message transport.Lessons
 • Overview of message transport
 • Configuring message transport
 • Managing transport rules
 • Lab : Configuring message transport
 • Configuring message transport
 • Troubleshooting message delivery
 • Configuring a disclaimer transport rule
 • Configuring a DLP policy for financial data
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe message transport.
 • Configure message transport.
 • Manage transport rules.

Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protectionThis

 • module describes the key features and functionality of an Edge Transport
 • server role in Exchange Server 2016. The module also explains how to
 • configure message security by implementing an antivirus and antispam
 • solution.Lessons
 • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
 • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016
 • Lab : Configuring message security
 • Configuring and testing EdgeSync
 • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on
 • Exchange Server 2016
 • After completing this module, students will be able to:
 • Deploy and manage an Edge Transport server role for message security.
 • Implement an antivirus solution for Microsoft Exchange Server 2016.
 • Implement an antispam solution for Exchange Server 2016.

Module 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online

 • deploymentsThis module describes the key features of Exchange Online
 • and Office 365. The module also describes how to manage and migrate
 • to Exchange Online.Lessons
 • Overview of Exchange Online and Office 365
 • Managing Exchange Online
 • Implementing the migration to Exchange Online
 • Lab : Managing Exchange Online
 • Managing Exchange Online
 • After completing this module, students will be able to:
 • Provide an overview of Exchange Online and Office 365.
 • Manage Exchange Online.
 • Implement a migration to Exchange Online.

Module 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server

 • 2016This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange
 • Server 2016. The module explains how to collect and analyze
 • performance data for various Exchange Server recipients and objects.
 • The module also describes how to troubleshoot database issues,
 • connectivity issues, and performance issues.Lessons
 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016
 • Lab : Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
 • Monitoring Exchange Server
 • Troubleshooting database availability
 • Troubleshooting client access services
 • After completing this module, students will be able to:
 • Monitor Exchange Server 2016.
 • Troubleshoot Exchange Server 2016.

Module 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016This module

 • describes how to maintain and update an Exchange Server organization.
 • The module explains how to plan and configure administrative security
 • and administrative auditing in Exchange Server 2016.Lessons
 • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
 • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016
 • Lab : Securing and maintaining Exchange Server 2016
 • Configuring Exchange Server permissions
 • Configuring audit logging
 • Maintaining updates on Exchange Server 2016.
 • After completing this module, students will be able to:
 • Configure RBAC on Microsoft Exchange Server 2016.
 • Configure options related to user and administrator audit logging.
 • Maintain and update Exchange Server 2016.
 • Explain how to implement Exchange Server 2016 recovery.

مخاطبان دوره

- مدیران

- متخصصان IT

- علاقه مندانی که حداقل 3 سال در IT تجربه دارند

- کسانی که مایل هستند در آزمون 341-70 شرکت کنند

- کسانی که مایل به داشتن قسمتی از دانش مورد نیاز برای مدرک MCSE هستند

پیش نیازها

- حداقل 2 سال تجربه در administering Windows Server ، شامل Windows Server 2008 R2 یا Windows Server 2012

- جداقل 2 سال سابقه در کار اکتیو دایرکتوری (Domain Services ( AD DS

- حداقل 2 سال تجربه در کارهایی مثل DNS

- کار با گواهینامه ها، مثل گواهینامه های PKI

 

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.