دوره پایتون پیشرفته با پیمان هوشمندی

Aparat Video URL

پیمان هوشمندی راد

پیمان هوشمندی راد

مدرس دوره های لینوکس و برنامه نویسی

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد پیمان هوشمندی راد می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

فیلدهای تخصصی
برنامه نویسی
لینوکس

مدرک DEVOPs

مدرک LPIC3 Security

مدرک SUSE Linux Enterprise Server 12

مدرک LPIC2

مدرک LPIC1

مدرک MTCNA

مدرک VMware VCA

مدرک Novell NCLA

مدرک Novell DCTS

- Identifiers - Everything is the same level in python - Generator Expressions - Map, Filter, Reduce - List Comprehension - Dictionary Comprehension - Set - Arrays - assert - with

- Bytes and Bytearray - Text encodings - Ascii - Other single byte encodings - Unicode - UTF-8 - Text and Binary relationship - Working with files - STDIN and STDOUT

- Keyword arguments - \-args and \-\-kwargs - Anonymous functions, lambda - Nested Functions - Functions as arguments, sorted,max,sum

- Class - Instance - Attributes - Methods - self - Constructor - Destructor - Name mangling - Getter and Setters

- Properties - Special Methods - Inheritance - Overloading - Operator overloading - Named tuple

- Scapy - Socket programming - Server Sockets

- HTTP - Request and Response: - Methods: GET, POST, PUT, DELETE - Status Code - content-type - content-length - location - Statelessness - Basic Authentication - Cookies

- HTTPS - Requests module - XML and JSON - REST APIs - curl and postman

- Git - Configuration - Internals - Branching - Merging - Undoing - Tagging - Workflow

- virtualenv - Multithreading - Compression and Decompression - Encryption and Decryption

Aparat Video URL
Aparat Video URL
Aparat Video URL

بخض اول

از طریق لینک زیر می توانید قسمت اول از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع Binary data in Python3 را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Bytes
 • Bytearray
 • Bytes Literals
 • Creating biggers integer from bytes
 • Creating bytes object
 • و ...

بخش دوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت دوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع Cryptography with python3 را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Digest
 • Stream Ciphers
 • Block Ciphers
 • Base64
 • RSA

بخش سوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت سوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع (JavaScript Object Notation (JSON را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Syntax
 • Data Types
 • و ...