دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics

دوره پیشرفته برنامه نویسی پایتون. pytad

مروری بر دوره

دوره پیشرفته برنامه نویسی پایتون.

اساتید دوره


آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

سرفصل ها

- Python basics on fast forward

- List and Dictionary comprehension

- Lambda functions

- Testing

- Data Formats: xml, json

- Working with APIs

- Object oriented programming

- version control: git, github, gitlab

- working databases

- Unicode

- Command line arguments

- Introducing cython

- Generators

- Web programming introduction

پیش نیازها

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.