پوریا استکی

پوریا استکی
رزومه PDF: 
PDF icon pouria-esteki-edited.pdf