ناصر کارگر

ناصر کارگر

ناصر کارگر

مدرس دوره های لینوکس
فیلدهای تخصصی: 
شبکه / لینوکس