میلاد سلطانی

میلاد سلطانی

میلاد سلطانی

مدرس دور های ذخیره سازی
فیلدهای تخصصی: 
ذخیره سازی / شبکه

مدارک استاد

Implementation Engineer Dell EMC Unity Solutions

Implementation Engineer Dell EMC Unity Solutions

HPE ASE Storage Solutions Integrator V2

HPE ASE Storage Solutions Integrator V2

Associate Information Storage and Management V 3.0

Associate Information Storage and Management V 3.0

HPE ATP Hybrid IT Solutions V1

HPE ATP Hybrid IT Solutions V1

CCNA R&S

CCNA R&S