مسعود کورانلو

مسعود کورانلو

مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
فیلدهای تخصصی: 
ذخیره سازی / مجازی سازی

Main tabs

نظرات

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!