فرید طالب لو

فرید طالب لو

فرید طالب لو

مدرس دوره های پایگاه داده
فیلدهای تخصصی: 
دیتابیس