فرید طالب لو

رزومه PDF: 
PDF icon farid_talebloo_w_cv.pdf