فرزاد کافی

رزومه PDF: 
PDF icon resume_farzad_kafi.pdf