سید بهرام ارفعی

بهرام ارفعی

سید بهرام ارفعی

مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
فیلدهای تخصصی: 
ذخیره سازی / مجازی سازی