حیدر افجه ای

رزومه PDF: 
PDF icon heidar_afjeie.pdf