امیر حسین کیاه

امیر حسین کیاه

امیر حسین کیاه

مدرس دوره های سرور و ذخیره سازی
فیلدهای تخصصی: 
ذخیره سازی / سرور