طراحی و توسعه بانک های اطلاعاتی در SQL 2022

.

سرفصل ها

 1. نصب اصولی نرم اﻓﺰار SQL Server
 2. اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ SQL Server Database Engine را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
 3. معرفی کامل سرویس های MS-SQL SERVER
 4. ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و اﺟﺰاي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﻓﺎﯾﻞ، ﻓﺎﯾﻞﮔﺮوه، .. اﯾﺠﺎدﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 5. ﺗﻔﺎوت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع دادهﻫﺎي (Data Types) ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ.
 6. ایجاد ﺟﺪاول .
 7. تعریف دادهﻫﺎ را ﺑﻪ روش اﻋﻼﻧﯽ (Declarative) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ (Constraint) ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 8. اﻧﻮاع دﺳﺘﻮرات ﮐﺎر را ﺑﺎ دادهﻫﺎ  در SQL  را بکار ببرند .
 • DDL(Data Definition Language)
 • DML(Data Manipulation Language)
 • DCL(Data Control Language)
 • DQL(Data Query Language)
 1. دﺳﺘﻮرات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ (Scripting) را ﺑﺮاي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺮط، ﺣﻠﻘﻪ،   ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ از روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ (Error Handling) ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 2. ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 3. عملیات و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش درﺳﺖ ﻗﻔل گذاری کنترل نمایند
 4. معرفی کامل object های پرکاربرد مانند  view-sp-function-triggerو ....را به کار بگیرند و در موقعیت های مناسب استفاده کنند
 5. استفاده از ایندکس و معرفی انواع ایندکس ها (Cluster and non Cluster)…

•        Introduction to Microsoft SQL Server 2022

•        Creating Tables and Declarative Constraints

•        Working with SQL Server 2022 Data Types

•        Introduction to T-SQL Querying

•        Writing Basic SELECT Statements

•        Using Built-In Functions

•        Querying Multiple Tables

•        Sorting and Filtering Data

•        Grouping and Aggregating Data

•        Using Subqueries

•        Using Table Expressions

•        Using Set Operators

•        Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

•        Pivoting and Grouping Sets

•        Using DML to Modify Data

•        Executing Stored Procedures

•        Programming with T-SQL

•        Implementing Error Handling

•        Implementing Transactions

مخاطبان دوره

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ دوره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ SQL Server در ارتباط هستند وقرار است به عنوان 1- مدیر بانک اطلاعاتی 2- برنامه نویس و 3- متخصص BI در این حوزه ایفای نقش کنند

پیش نیازها

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Access ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.