دوره SRM وی ام ویر | VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage V6.1

یادگیری نحوه نصب، پیکربندی و مدیریت VMware Site Recovery Manager (SRM) 6.1

مروری بر دوره

شما با شرکت در این دوره عملی دانش لازم جهت نصب، پیکربندی و مدیریت VMware Site Recovery Manager 6.1 را به دست خواهید آورد. همچنین شما در طی این دوره مطالبی را خواهید آموخت که از آنان می‌توانید در نوشتن و تست کردن طرح‌های (Disaster Recovery ای که از SRM استفاده می‌کنند، بهره ببرید.

این دوره برای دریافت هیچ کدامیک از مدارک VMware لازم نمی‌باشد، اما محتوای این دوره جزو زیر مجموعه اطلاعاتی است که در آزمون VMware Certified Design Expert مورد پرسش قرار می‌گیرد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با چگونگی نصب نرم‌افزار Site Recovery Manager
 • آشنایی با توپولوژی‌های اصلی مورد استفاده در Site Recovery Manager
 • پیکربندی inventory (لیست تجهیزات) و resource mapping (طرح‌ریزی برای منابع)
 • گزینه‌های storage replication مورد استفاده درSite Recovery Manager 
 • آشنایی با عملکرد و معماری مربوط به VMware vSphere Replication
 • پیاده‌سازی و پیکربندی vSphere Replication جهت استفاده به همراه Site Recovery Manager
 • ایجاد protection group ها مبتنی بر vSphere Replication
 • ساختن، ویرایش، تست و از بین بردن یک recovery plan (طرح بازیابی) 
 • اجرایی کردن یک migration  از پیش برنامه‌ریزی‌شده
 • اجرایی کردن reprotect و failback با استفاده از Site Recovery Manager و vSphere Replication

سرفصل ها

1. Course Introduction

 • Necessary information to effectively undertake this course
 • Resources for additional information
 • Overview of Site Recovery Manager

2. Overview and Architecture

 • Disaster recovery options with Site Recovery Manager
 • Site Recovery Manager integration with VMware vSphere Web Client 
 • Site Recovery Manager features
 • Site Recovery Manager storage policies and integration options
 • How Site Recovery Manager supports several disaster recovery topologies
 • Use cases for Site Recovery Manager across various scenarios
 • Compare disaster recovery with VMware vCloud Air and Site Recovery Manager

3. Installing Site Recovery Manager

 • Necessary components to deploy and use Site Recovery Manager
 • Prerequisites for installing a Site Recovery Manager server and the associated database
 • Prerequisites for the Site Recovery Manager database
 • Requirements for VMware ESXi hosts and virtual machines with which Site Recovery Manager operates
 • Install the Site Recovery Manager software
 • Site Recovery Manager site-pairing process
 • Credentials required for Site Recovery Manager site pairing

4. Configuring Inventory Mappings

 • Outline the importance of inventory mappings
 • Configuration options for inventory mappings
 • Outline the importance of placeholders

5. Storage Replication

 • Array-based replication
 • vSphere Replication
 • Compare Site Recovery Manager storage replication options

6. Deploying Replication

 • Storage replication adapters
 • Process for adding an array manager in Site Recovery Manager
 • vSphere Replication architecture
 • vSphere Replication functionality
 • Formulate use cases for vSphere Replication
 • Deploy a vSphere Replication appliance
 • Configure vSphere Replication appliance settings
 • Configure a vSphere Replication appliance connection
 • Deploy a vSphere Replication server
 • Register a vSphere Replication server

7. Configuring vSphere Replication

 • Configure vSphere Replication for virtual machines
 • Importance of datastore mappings
 • vSphere Replication recovery point objective scheduling
 • vSphere Replication disk transfer protocol

8. Building Protection Groups

 • Protection group functionality
 • Differences between array-based protection group, protection groups based on vSphere Replication, and storage profile protection groups
 • Create a protection group
 • Protection group settings
 • Remove protection from a virtual machine
 • Create a storage profile protection group

9. Building Recovery Plans

 • Recovery plan concepts
 • Recovery plan steps
 • Network planning
 • Customization options in recovery planning 
 • Site Recovery Manager alarm options
 • How to implement a recovery plan
 • Recovery plan options
 • Customization of recovery plans

10. Testing and Running a Recovery Plan

 • Use cases for Site Recovery Manager
 • Planned migration
 • Site Recovery Manager workflows
 • Importance of VMware vSphere VMFS re-signaturing
 • Site Recovery Manager integration with various vSphere technologies
 • How to conduct a recovery plan test
 • Perform recovery plan test execution
 • Effects on the storage layer during recovery steps
 • Recovery plan reports
 • Recovery plan execution in planned migration or disaster recovery mode
 • Storage layer changes for plan execution types
 • Recovery steps for each execution type
 • How to reprotect a data center 
 • Failback steps

مخاطبان دوره

 • ادمین های vSphere
 • معماران
 • مهندسان سیستم
 • افرادی که در زمینه یکپارچه‌سازی سیستم‌های فعالیت می‌کنند و مسئولیت پیاده‌سازی و مدیریت SRM را بر عهده دارند

پیش نیازها

شرکت در این دوره نیازمند گذراندن یکی از دوره‌های زیر و یا بهره‌مندی از میزان تجربه و دانش برابر با آن در زمینه مدیریت به کمک VMware ESXi و VMware vCenter Server می باشد:

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.