دوره SQL SERVER Administration 2017 

آموزش SQL SERVER Administration 2017 

معرفی

در این دوره دانشجویان می آموزند که چگونه پایگاه های داده SQL SERVER Administration 2017 را مدیریت و امور مربوط به نصب، تنظیم و عیب یابی مربوط به آن را انجام دهند.

.

سرفصل ها

 • Introduction to SQL Server 2017 and its Toolset 
 • Preparing Systems for SQL Server 2017 
 • Installing and Configuring SQL Server 2017 
 • Working with Databases 
 • Understanding SQL Server 2017 Recovery Models 
 • Backup of SQL Server 2017 Databases 
 • Restoring SQL Server 2017 Databases 
 • Importing and Exporting Data 
 • Authenticating and Authorizing Users 
 • Assigning Server and Database Roles 
 • Authorizing Users to Access Resources 
 • Auditing SQL Server Environments 
 • Automating SQL Server 2017 Management 
 • Configuring Security for SQL Server Agent 
 • Monitoring SQL Server 2017 with Alerts and Notifications 
 • Performing Ongoing Database Maintenance 
 • Tracing Access to SQL Server 2017 
 • Monitoring SQL Server 2017 
 • Managing Multiple Servers 
 • Troubleshooting Common SQL Server 2017 Administrative Issues

پیش نیازها

 • دانش SQL Server

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.