دوره هوش تجاری Business Intelligence

مروری بر دوره

این دوره برای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) و توسعه دهندگان انبار داده است که راهکارهای کسب و کار (BI) را ایجاد می کنند. مسئولیت های آنها شامل پاکسازی داده ها، علاوه بر اجرای ETL و انبار داده ها است، همچنین این دوره برای توسعه دهندگان کسب و کار (BI) در نظر گرفته شده است که بر روی ایجاد راه حل های BI تمرکز می کنند که نیاز به اجرای مدل های چند بعدی داده، اجرای و نگهداری مکعب های OLAP و اجرای مدل های داده های جدولی دارند.

.

سرفصل ها

 • Introduction to BI
 • Data Warehouse Design
 • Understanding BI
 • Understanding Data Warehouse Design
 • Stages of Making a BI System
 • Designing Data Warehouse
 • OLAP Modeling
 • Star Schema
 • Snowflake Schema
 • Constellation Schema
 • Designing Dimension
 • Designing Fact
 • Extract, Transform & Load Data (21 Hours)
 • Introduction to SSIS
 • Getting Started
 • Creating SSIS Packages and Data Sources
 • Creating and Editing Control Flow Objects
 • Using the Maintenance Plan Tasks
 • Using Containers
 • Sequence Container
 • For Loop Container
 • Foreach Loop Container
 • Using Expressions & Variables
 • Using Parameters
 • Loading a Data Warehouse
 • Data Extraction
 • Data Transformation
 • Changing Data Types with the Data Conversion Transform
 • Creating Columns with the Derived Column Transform
 • Rolling Up Data with the Aggregate Transform
 • Ordering Data with the Sort Transform
 • Joining Data using Lookup/Merge Join
 • Combining Multiple Inputs with the Union All
 • Auditing Data with the Row Count Transform
 • Separating Data with the Conditional Split Transform
 • Altering Rows with the OLE DB Command Transform
 • Using Cache Transform Component
 • Dimension Table Loading
 • Using SCD(Slowly Changing Dimensions)
 • Fact Table Loading
 • Using CDC(Change Data Capture)
 • SSAS Processing
 • Implementing Multi-Dimensional Model(24 Hours)
 • Designing DSV(Data Source View)
 • Dimensions: Attributes & Members
 • Dimensions: Hierarchies
 • Measure Group & Measures
 • Demonstrate Using Excel Pivot Table
 • Advanced Dimension Designing
 • Introduction to MDX language (Multi-Dimensional Expressions)
 • MDX Query
 • MDX Expressions
 • Using Calculations
 • Calculated Member
 • Named Set
 • Script Command
 • Implementing KPI
 • Adding Translation
 • Using Perspectives
 • Managing Data Warehouse
 • Elementary Partitioning
 • Elementary Processing
 • Deployment
 • Managing Security
 • Implementing Tabular Model(6 Hours)
 • Tabular Model Concepts
 • Tabular Model Concepts
 • Comparison of Multidimensional and Tabular Models
 • Tabular Model Implementation
 • Fetching the Data
 • Designing Data Model
 • Active vs Inactive Relationship
 • Bidirectional Relationship
 • Introduction to DAX language (Data Analysis Expressions)
 • Calculated Attributes
 • Calculated Tables
 • Measures
 • Demonstrate Using Excel Pivot Table
 • Implementing KPI
 • Implementing Hierarchy
 • Using Perspectives
 • Managing Data Warehouse
 • Elementary Partitioning
 • Elementary Processing
 • Deployment
 • Managing Security
 • Self Service BI (Power Pivot)
 • Self Service BI Concept
 • Power Pivot Implementation Using Excel
 • Reporting and Dashboards Design ( 9Hours)
 • Introduction to all reporting tools in Microsoft Platform
 • Implementation Power View for Excel
 • Configuring SSRS
 • Implementation SSRS Reports
 • Paginated Reports initial familiarization
 • Implementation Parameterize Reporting
 • Implementing Graphical and Geographical Dashboards
 • Implementation Actionable Reports
 • Power BI Reports initial familiarization
 • Mobile Reports initial familiarization
 • Elementary Data Mining ( 9 Hours)
 • Understanding Data Mining
 • Data Mining Concepts
 • The Data Mining Process
 • Understanding Key Concepts
 • Attribute
 • State/Value
 • Case/Nested Case / Case Table / Nested Table
 • Keys (Case Key/ Nested Key)
 • Inputs and Outputs
 • Implementing Mining Structure
 • Implementing Case Table
 • Implementing Nested Table
 • Partitioning Sets
 • Implementation Mining Model
 • Introduction to Data Mining Algorithms
 • Browsing and Querying Mining Models
 • Using Mining Model Viewer
 • Elementary Prediction with Mining Model Predictions
 • Introduction to MDX (Data Mining Extensions) in DQL mode

مخاطبان دوره

 • کلیه افرادی که علاقمند به یادگیری مباحث مربوط به هوش تجاری، ETL، آنالیز داده و کارکردن با داده بصورت پیشرفته می باشند.

پیش نیازها

 • Microsoft SQL Server 2016 – Design & Implementation

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.