مروری بر دوره

در این دوره ابتدا مفاهیم برنامه‌نویسی Client Side و Server Side را خواهیم آموخت. بعد از یادگیری اصول برنامه نویسی، مروری خواهیم داشت بر کاربردها و مشاغل موجود برای زبان برنامه نویسی JavaScript. چهارچوب‌ها و کتابخانه‌های این زبان را با استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده مطرح در سطح وب و موبایل، بررسی خواهیم کرد و به تفاوت‌ها و کاربرد‌های آنها می‌پردازیم. بعد از آن بر اساس سرفصل‌های مدرک بین‌المللی CIW JavaScript Specialist مبانی دستورات این زبان برنامه نویسی را بررسی کرده و تا سطوح پیشرفته ادامه خواهیم داد. در نهایت، بعد از یادگیری نسخه‌های جدید زبان برنامه نویسی JavaScript و کتابخانه‌های قدرتمند آن، شما قادر خواهید بود که نرم افزارهای Cross Platform را به سادگی توسعه دهید.

.

آنچه خواهید آموخت

 • اصول برنامه نویسی
 • آنالیز، طراحی و پیاده سازی
 • استانداردهای نگارشی
 • کتابخانه ها و چهارچوب های کاربردی
 • برنامه نویسی سمت کاربر
 • دستورات زبان برنامه نویسی  JavaScript
 • بررسی نسخه های ES5 و ES6
 • مفاهیم برنامه نویسی  Cross Platfotm
 • استفاده از JavaScript در سمت سرور و موبایل 

سرفصل ها

Getting Started 

 • Introduction to JavaScript 
 • JS Version
 • Creating 
 • Tools 

Core JavaScript Syntax 

 • Structure
 • Console
 • The prompt
 • Value
 • Operators
 • Assignment
 • Comparators
 • Files
 • Variables
 • Incrementing & Decrementing
 • Conditional 
 • Loops 
 • Data types
 • Function
 • Arrays
 • Comments 
 • JavaScript Keyword

Types

 • Numbers 
 • Strings
 • Boolean
 • Objects

Functions and advanced features 

 • Parameters
 • Function Expressions
 • Returned Functions
 • Function Invocation
 • Anonymous
 • Closures
 • Load orders
 • Hoisting
 • Scope

Objects

 • Object Creation
 • Accessing Object Properties
 • Functionality in objects
 • Object Methods
 • Constructors
 • Enumeration
 • Prototypes
 • Inheritance
 • Prototypal Methods

Document Object Model

 • What is DOM 
 • Nodes 

Working With the DOM

 • Get Elements
 • Changing DOM
 • Create DOM

Working with Events and Event Listeners 

 • Introduction to Events 
 • Click Load 
 • Focus Blur 
 • Timers

Debugging JavaScript

 • Common Errors
 • Console
 • Debugging

Building Smarter Forms

 • Introduction to Forms
 • Prevent Submit
 • Hide Show

UI Enhancement

 • Introduction to Style
 • Applying Classes
 • Inline Styles

JavaScript AJAX

 • Intro
 • XML HTTP
 • Send Request
 • Server Response
 • status
 • Get and Post
 • Callback

Javascript JSON

 • Syntax
 • Objects
 • Parse
 • Stringify

Browser Object Model

 • window
 • screen
 • location
 • Cookies
 • Session

JavaScript Best Practices

 • Minify
 • Code Check
 • Script Execution
 • loop Optimization
 • Contingent Assignments
 • Anonymous Closures
 • Performance Tips
 • Exception Handling

JavaScript ES6

 • ES6 Intro
 • Let and Const
 • Let in loops
 • Defaults
 • Rest Paramaters
 • Spread Operator
 • Arrow Functions
 • Assign
 • Initializer & Destructuring
 • Strings
 • Iterators
 • Proxies
 • Promises
 • Generators
 • Class
 • Modules
 • Sets
 • Symbol
 • Async

Introducing JavaScript Libraries

 • jQuery
 • React
 • Graphical libraries
 • etc…

مخاطبان دوره

 • علاقه مندان و طراحان وب سایت

پیش نیازها

 • گذراندن دوره های طراحی وتوسعه وب سایت

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.