مروری بر دوره

برخی از ابزارهای اکسل از نظر فنی پیچیده می‌باشند و بر اساس تجربه مشخص شده‌است که برای عموم کاربران اکسل، کاربرد کمتری دارند. بنابراین این سرفصل‌ها از موارد دوره اکسل پیشرفته فرساران حذف گردیدند و به عنوان دوره اکسل تکمیلی قابل ارائه برای متقاضیان می‌باشند. مدت زمان این دوره برابر با 35% مدت زمان اکسل پیشرفته در نظر گرفته می‌شود.

.

سرفصل ها

1)Import External Data

  •  Access
  • Web
  • References
  • Link Manager

2)Dynamic Charts

  • Offset

3)Consolidation

4)What-if-Analysis

  • DATA TABLE
  • Scenario
  • Solver

5)Pivot از Data Source های مختلف

6)فرمول‌های Lookup

  • Multi Value Lookup

7)Define Names

8)آشنایی با Array Formula

9)توابع تاریخ شمسی و تبدیل عدد به حروف در اکسل

10)Form Control

  • combo box / Button/  Check Box /  Option Button

11)Custom Number Format

12)Date & Time Functions

13)آشنایی با PowerPivot

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.