مروری بر دوره

بازاریابی محتوایی یعنی هنر ارتباط با مخاطب، یعنی دیدن و درک کردن نیازهای مشتری و یافتن زبان مشترک بین کسب‌ و کار و مشتری. می‌خواهیم در یک سفر هنری به این دنیای زیبا با هم پا بگذاریم. همراه ما باشید.

.

سرفصل های حضوری / لایو

سرفصل ها :

 • سیری در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی -اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ- ﺗﮑﻨﯿﮏ  اﺑﺰار ﻓﻠﺴﻔﻪ
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻮا
 •  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

 • ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ
 •   ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮا
 •    ﺳﺌﻮی ﻣﺤﺘﻮا
 • اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در محتوای متنی

ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا

 • روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ 
 • ﭘﻠﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
 • ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و KPIﻫﺎ

مخاطبان دوره

 • کارﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﻮا
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 • ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

پیش نیازها

 • ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﺳﺎﻟﻪ
 • ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری
 • اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.