دوره استراتژی محتوا

مروری بر دوره

بازاریابی محتوایی یعنی هنر ارتباط با مخاطب، یعنی دیدن و درک کردن نیازهای مشتری و یافتن زبان مشترک بین کسب‌ و کار و مشتری. می‌خواهیم در یک سفر هنری به این دنیای زیبا با هم پا بگذاریم. همراه ما باشید.

.

سرفصل ها

سرفصل ها :

 • سیری در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی -اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ- ﺗﮑﻨﯿﮏ  اﺑﺰار ﻓﻠﺴﻔﻪ
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻮا
 •  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا
 • ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

 • ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ
 •   ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮا
 •    ﺳﺌﻮی ﻣﺤﺘﻮا
 • اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در محتوای متنی

ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا

 • روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 •  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ 
 • ﭘﻠﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
 • ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و KPIﻫﺎ

مخاطبان دوره

 • کارﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﻮا
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 • ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

پیش نیازها

 • ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﺳﺎﻟﻪ
 • ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری
 • اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر در ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.