دوره آموزش ADO.NET Entity Framwork 6.0

(LINQ to EF)

معرفی

  • اين دوره يك دوره علمي/كاربردي بوده که با رویکرد مدل سازی بانک اطلاعات مبتنی بر تکنولوؤی ADO.NET Entity Framework 6.0  می باشد.
.

سرفصل ها

 

Module 1: Language Integrated Query (LINQ) Lessons
• Understanding delegates
• Use lambda expressions
• Creating and Using generic types
• Generic Class • Generic Interface
• Generic Method • Generic Delegate
• Covariance 
• Contavaraince
• Implementing standard .NET Framework Delegate:
• Action • Func
• Predicate • Converter
• Comparer
• Implementing standard .NET Framework interface!
• IComparable
• IEnumerable
• IEnumerator 
• Language features that make LINQ possible
• Object initialization syntax • Lambda expressions
• Extension methods
• Anonymous types
• Using LINQ queries
• Obtain the data
• Create a query
• Query Syntax
• Method Syntax
• Execute the query
• LINQ Operator
• Yield return & break 
 
Module 2: Entity Framework Code First (EFCF) Lessons
• Code First
• Introducing EF to the Domain Classes
• Overriding Convention with Configurations
• Understanding How Model Changes Impact Database Initialization
• Configuring Code First with the Data Annotation
• Configuring Code First with the Fluent API
• Using Conventions and Configurations for Property Attributes
• Working with Property Attributes in Code First • Mapping Keys
• Configuring Database-Generated Properties
• Configuring TimeStamp/RowVersion Fields for Optimistic Concurrency
• Configuring Non-Timestamp Fields for Concurrency
• Mapping to Non-Unicode Database Types
• Affecting the Precision and Scale of Decimals
• Working with Complex Types in Code First
• Configuring Properties of Complex Types
• Using Convention and Configuration for Relationships 
• Working with Multiplicity
• Working with Foreign Keys
• Working with Inverse Navigation Properties
• Working with Cascade Delete
• Exploring Many-to-Many Relationships
• Working with Relationships that Have Unidirectional Navigation
• Working with One-to-One Relationships
• Using Conventions and Configurations for Database Mappings
• Mapping Class Name to Database Table and Schema Name
• Mapping Property Names to Database Columns
• Allowing Multiple Entities to Map to a Single Table: aka Table Splitting
• Mapping a Single Entity Across Multiple Tables
• Controlling Which Types Get Mapped to the Database
• Understanding Property Mapping and Accessibility
• Preventing Properties from Being Included in the Model
• Mapping Inheritance Hierarchies
• Working with Code First's Default Inheritance: Table Per Hierarchy (TPH)
• Configuring Table Per Type (TPT) Hierarchy
• Configuring for Table Per Concrete Type (TPC) Inheritance
• Working with Abstract Base Classes
• Mapping Relationships
• Controlling Database Location, Creation Process, and Seed Data
• Controlling the Database Location
• Working with Database Initialization
• Using Database Initializers to Seed Data
• Using Database Initialization to Further Affect Database Schema
• Fluent Validation
• Define Rules
• Validate Entity
• Exception Handling 
 
 
 
 

مخاطبان دوره

كليه افرادي كه  تجربه برنامه نویسی با زبان C# را به صورت حرفه ای دارند و قصد دارند نرم افزار را با استفاده از تکنولوژی EF-Code First به بانک اطلاعاتی ، طراحی و پیاده سازی نمایند.

  1. روش های جستجو مبتنی بر LINQ
  2. آشنایی با طراحی بانک اطلاعاتی مبتنی بر Code First

پیش نیازها

  • C# Programming

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!