دوره آموزش ADO.NET Entity Framwork 6.0

مروری بر دوره

  • اين دوره يك دوره علمي/كاربردي بوده که با رویکرد مدل سازی بانک اطلاعات مبتنی بر تکنولوؤی ADO.NET Entity Framework 6.0  می باشد.

.

سرفصل ها

 

Module 1: Language Integrated Query (LINQ) Lessons
• Understanding delegates
• Use lambda expressions
• Creating and Using generic types
• Generic Class • Generic Interface
• Generic Method • Generic Delegate
• Covariance 
• Contavaraince
• Implementing standard .NET Framework Delegate:
• Action • Func
• Predicate • Converter
• Comparer
• Implementing standard .NET Framework interface!
• IComparable
• IEnumerable
• IEnumerator 
• Language features that make LINQ possible
• Object initialization syntax • Lambda expressions
• Extension methods
• Anonymous types
• Using LINQ queries
• Obtain the data
• Create a query
• Query Syntax
• Method Syntax
• Execute the query
• LINQ Operator
• Yield return & break 
 
Module 2: Entity Framework Code First (EFCF) Lessons
• Code First
• Introducing EF to the Domain Classes
• Overriding Convention with Configurations
• Understanding How Model Changes Impact Database Initialization
• Configuring Code First with the Data Annotation
• Configuring Code First with the Fluent API
• Using Conventions and Configurations for Property Attributes
• Working with Property Attributes in Code First • Mapping Keys
• Configuring Database-Generated Properties
• Configuring TimeStamp/RowVersion Fields for Optimistic Concurrency
• Configuring Non-Timestamp Fields for Concurrency
• Mapping to Non-Unicode Database Types
• Affecting the Precision and Scale of Decimals
• Working with Complex Types in Code First
• Configuring Properties of Complex Types
• Using Convention and Configuration for Relationships 
• Working with Multiplicity
• Working with Foreign Keys
• Working with Inverse Navigation Properties
• Working with Cascade Delete
• Exploring Many-to-Many Relationships
• Working with Relationships that Have Unidirectional Navigation
• Working with One-to-One Relationships
• Using Conventions and Configurations for Database Mappings
• Mapping Class Name to Database Table and Schema Name
• Mapping Property Names to Database Columns
• Allowing Multiple Entities to Map to a Single Table: aka Table Splitting
• Mapping a Single Entity Across Multiple Tables
• Controlling Which Types Get Mapped to the Database
• Understanding Property Mapping and Accessibility
• Preventing Properties from Being Included in the Model
• Mapping Inheritance Hierarchies
• Working with Code First's Default Inheritance: Table Per Hierarchy (TPH)
• Configuring Table Per Type (TPT) Hierarchy
• Configuring for Table Per Concrete Type (TPC) Inheritance
• Working with Abstract Base Classes
• Mapping Relationships
• Controlling Database Location, Creation Process, and Seed Data
• Controlling the Database Location
• Working with Database Initialization
• Using Database Initializers to Seed Data
• Using Database Initialization to Further Affect Database Schema
• Fluent Validation
• Define Rules
• Validate Entity
• Exception Handling 
 
 
 
 

مخاطبان دوره

كليه افرادي كه  تجربه برنامه نویسی با زبان C# را به صورت حرفه ای دارند و قصد دارند نرم افزار را با استفاده از تکنولوژی EF-Code First به بانک اطلاعاتی ، طراحی و پیاده سازی نمایند.

  1. روش های جستجو مبتنی بر LINQ
  2. آشنایی با طراحی بانک اطلاعاتی مبتنی بر Code First

پیش نیازها

  • C# Programming

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.