دوره LPIC-1 با پیمان هوشمندی

Aparat Video URL

پیمان هوشمندی راد

پیمان هوشمندی راد

مدرس دوره های لینوکس و برنامه نویسی

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد پیمان هوشمندی راد می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

فیلدهای تخصصی
برنامه نویسی
لینوکس

مدرک DEVOPs

مدرک LPIC3 Security

مدرک SUSE Linux Enterprise Server 12

مدرک LPIC2

مدرک LPIC1

مدرک MTCNA

مدرک VMware VCA

مدرک Novell NCLA

مدرک Novell DCTS

- History - Distributions(distros) - Why Linux is Best - Big Players - Disk Partitioning - Filesystems - Swap - Basic Installation
- GUI vs CLI - Linux Architecture - Kernel & User Space - Shell -bash- - Terminal Emulators - - Directory Structure - Slash (/) - Current Working Directory - Absolute & Relative Path - Environment Variables - PATH - How bash works? - Special Characters (space, \n, ;, &&, ||) - Internal & External Commands - Creating a command - Return Status Code - Arguments - Scape Special Characters (\\)
- treams and Redirection (>, >) - Command-line Options - echo, cat, more, less, head, tail, grep,wc, sort, uniq, date, cal, ls, seq - Here Document & Here String (
- Basic Filesystem Operations - ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, du - Using manual - Partitioning Disks (fdisk, gdisk) - Making Filesystems (mkfs) - Mounting Filesystems - Mount options - df, mount, umount, fstab
- Everything is a file - Pseudo File Systems - Hard Links - Symbolic Links - Globbing - find, xargs, locate - Sourcing scripts - Basic Bash Script - Determine and configure hardware settings
- User Management - /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow - groupadd, groupmod, groupdel, useradd, usermod, userdel, groups, passwd, gpasswd, umask - Digest Algorithmes (md5, sha) - Salt - su, sudo
- Basic File Permissions - inode, stat, chown, chmod, chgrp - SUID, SGID, StickyBit - File Attributes
- Compression - gzip, bzip2, xz - Archiving - tar, cpio, zip - System Logging
- Process Management - ps, pstree, pkill, kill, killall, top, htop, pidof - Priorities (nice, renice) - Job Controll (jobs, &, fg, bg, nohup) - Screen
- Compiling Software From Source - Manage shared libraries - Package Management (rpm, dpkg) - Software Repositories (apt, yum) - Custom Repository - Wine
- vi Editor - Basic Shell Scripting (\`, \$(), if, while) - Regular Expression
- X Window System (X11) - X client, xlib - widgets - Window Managers - Graphical Login - Desktop Environments - Remote Access - XDMCP - VNC - SSH X Forwarding
- Booting Linux - Grub Legacy, Grub2, lilo - init and runlevels - Sysv - Upstart - Systemd
- Manage disk quotas - Scheduling jobs - Security - SSH - NTP - Localisation and internationalisation - SQL data management
Aparat Video URL
Aparat Video URL
Aparat Video URL

بخش اول

از طریق لینک زیر می توانید قسمت اول از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع مبانی شبکه در لینوکس  را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Network Interfaces
 • IP Configuration
 • Network Scripts
 • Hostname
 • ARP cache
 • ICMP
 • Basic Monitoring

بخش دوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت دوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع غیر فعال کردن فایروال و SELinux در CentOS7 را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Disable SELinux
 • Disable Firewall

بخش سوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت سوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع نصب apache از source را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Installing build tools
 • Download source files
 • Building and Installing pcre
 • Building and Installing expat
 • Building and Installing openssl
 • و ...