دوره LPIC-1 با پیمان هوشمندی

مدرس: پیمان هوشمندی

مدارک بین المللی:

Linux Professional Institute Certified-LPIC3

Linux Professional Institute Certified-LPIC2

Linux Professional Institute Certified-LPIC1
LPI Certified Instructor-LCI 
 SUSE Certified Linux Associate 12-CLA

 SUSE Certified Linux Professional 12-CLP

تقویم دوره LPIC هوشمندی

 

"پیمان هوشمندی راد از مدرسین رسمی دوره‌های آموزش لینوکس موسسه LPI می‌باشد. او در کارنامه خود سابقه بیش از ده سال تدریس در حوزه فناوری اطلاعات، تجربه تدریس در حوزه های برنامه نویسی وب، شبکه و سیستم عامل را داراست. سابقه کار در حوزه مرتبط و بیان شیوای پیمان هوشمندی مخاطبان زیادی را جذب دوره‌های آموزشی ایشان کرده است."

 

جدول زمانبندی دوره LPIC-1

جلسه اول

 

- History

 

- Distributions(distros)

 

- Why Linux is Best

 

- Big Players

 

- Disk Partitioning

 

- Filesystems

 

- Swap

 

- Basic Installation

 

جلسه دوم

 

- GUI vs CLI

 

- Linux Architecture

 

- Kernel & User Space

 

- Shell -bash-

 

- Terminal Emulators -

 

- Directory Structure

 

- Slash (/)

 

- Current Working Directory

 

- Absolute & Relative Path

 

- Environment Variables

 

- PATH

 

- How bash works?

 

- Special Characters (space, \n, ;, &&, ||)

 

- Internal & External Commands

 

- Creating a command

 

- Return Status Code

 

- Arguments

 

- Scape Special Characters (\\)

 

جلسه سوم

 

- treams and Redirection (>, <, |, >>)

 

- Command-line Options

 

- echo, cat, more, less, head, tail, grep,

 

wc, sort, uniq, date, cal, ls, seq

 

- Here Document & Here String (<<, <<<)

 

- Alias

 

- Bash Configuration Files

 

جلسه چهارم

 

- Basic Filesystem Operations

 

- ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, du

 

- Using manual

 

- Partitioning Disks (fdisk, gdisk)

 

- Making Filesystems (mkfs)

 

- Mounting Filesystems

 

- Mount options

 

- df, mount, umount, fstab

 

جلسه پنجم

 

- Everything is a file

 

- Pseudo File Systems

 

- Hard Links

 

- Symbolic Links

 

- Globbing

 

- find, xargs, locate

 

- Sourcing scripts

 

- Basic Bash Script

 

- Determine and configure hardware settings

 

جلسه ششم

 

- User Management

 

- /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow

 

- groupadd, groupmod, groupdel, useradd, usermod,

 

userdel, groups, passwd, gpasswd, umask

 

- Digest Algorithmes (md5, sha)

 

- Salt

 

- su, sudo

 

جلسه هفتم

 

- Basic File Permissions

 

- inode, stat, chown, chmod, chgrp

 

- SUID, SGID, StickyBit

 

- File Attributes

 

جلسه هشتم

 

- Compression

 

- gzip, bzip2, xz

 

- Archiving

 

- tar, cpio, zip

 

- System Logging

 

جلسه نهم

 

- Process Management

 

- ps, pstree, pkill, kill, killall, top, htop, pidof

 

- Priorities (nice, renice)

 

- Job Controll (jobs, &, fg, bg, nohup)

 

- Screen

 

جلسه دهم

 

- Compiling Software From Source

 

- Manage shared libraries

 

- Package Management (rpm, dpkg)

 

- Software Repositories (apt, yum)

 

- Custom Repository

 

- Wine

 

جلسه یازدهم

 

- vi Editor

 

- Basic Shell Scripting (\`, \$(), if, while)

 

- Regular Expression

 

جلسه دوازدهم

 

- Networking

 

جلسه سیزدهم

 

- X Window System (X11)

 

- X client, xlib

 

- widgets

 

- Window Managers

 

- Graphical Login

 

- Desktop Environments

 

- Remote Access

 

- XDMCP

 

- VNC

 

- SSH X Forwarding

 

جلسه چهاردهم

 

- Booting Linux

 

- Grub Legacy, Grub2, lilo

 

- init and runlevels

 

- Sysv

 

- Upstart

 

- Systemd

 

جلسه پانزدهم

 

- Manage disk quotas

 

- Scheduling jobs

 

- Security

 

- SSH

 

- NTP

 

- Localisation and internationalisation

 

- SQL data management

 

 

ویدئو های آموزش LPIC-1

فیلم تشریح هارد لینک و سیمبولیک لینک در لینوکس

 

فیلم آموزشی با موضوع دیسک ایمیج با dd

 

ویدئو آموزشی با موضوع Sticky Bit در لینوکس

 

دانلود منابع آموزشی LPIC-1

بخش اول

از طریق لینک زیر می توانید قسمت اول از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع مبانی شبکه در لینوکس  را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Network Interfaces
 • IP Configuration
 • Network Scripts
 • Hostname
 • ARP cache
 • ICMP
 • Basic Monitoring
 

بخش دوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت دوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع غیر فعال کردن فایروال و SELinux در CentOS7 را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Disable SELinux
 • Disable Firewall
 

بخش سوم

از طریق لینک زیر می توانید قسمت سوم از اسلایدهای آموزشی این دوره با موضوع نصب apache از source را در قالب فایل PDF دریافت کنید. این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

 • Installing build tools
 • Download source files
 • Building and Installing pcre
 • Building and Installing expat
 • Building and Installing openssl
 • و ...