ورود به پرتال دانشجویان ارژنگ

* مدیریت امور کلیه دانشجویانی که از تاریخ 97/3/27 به بعد نسبت به ثبت نام در دوره های ها ارژنگ اقدام نموده اند از طریق پرتال جدید صورت می پذیرد.