کیارش آمالوند

رزومه PDF: 
PDF icon kiarash_amalivand.pdf