فرزاد حیدری

فرزاد حیدری

فرزاد حیدری

مدرس دوره های میکروتیک
فیلدهای تخصصی: 
شبکه