علیرضا بخشی

رزومه PDF: 
PDF icon alireza_bakhshi.pdf