سبحان مرادی

رزومه PDF: 
PDF icon sobimor_cv_2.pdf