دوره Oracle Data Guard 11g همراه با New Feature 12c

هدف از برگزاری دورهOracle Data Guard یادگیری راهکار اوراکل در مبحث Replication می

مروری بر دوره

شما در این دوره چگونگی نصب، پیکربندی و معماری Oracle Data Guard  ، چگونگی پیکربندی Cascade standby ، تغییر وضعیت یک Physical standby  به Snapshot standby و بالعکس ، تغییر مدل های حفاظت از داده ها و مبحث Flashback در Data Guard را خواهید آموخت . همچنین در این دوره با Feature های جدید 12Cو عیب یابی Data Guard نیز آشنا خواهید شد.

.

آنچه خواهید آموخت

مباحث اصلی که در این نسخه از دوره به آن اضافه شده است عبارت است از:

  1. مبحث Flashback در Data Guard
  2. New Feature in 12c
  3. آشنایی با مباحث مهم خارج از سرفصل دوره

سرفصل ها

1) Introduction To Oracle Data Guard
     Causes of Data Loss
     Oracle Data Guard Architecture 
     Types of Standby Databases (benefits of each type)
     Using the Data Guard Broker
     Differentiating Between Standby Databases and Data Guard Broker Configuration
     Data Protection Modes
     Performing Role Transitions

2) Creating A Physical Standby Database By Using SQL And RMAN Commands
   Preparing the Primary Database
   Creating the Physical Standby Database

3) Using Oracle Active Data Guard
  Using Real-Time Query
  Enabling and Disabling Real-Time Query
  Enabling Block Change Tracking on a Physical Standby Database
  Creating Fast Incremental Backups
  Monitoring Block Change Tracking

4) Creating And Managing A Snapshot Standby Database
  Snapshot Standby Database: Architecture
  Converting a Physical Standby Database to a Snapshot Standby Database
  Activating a Snapshot Standby Database: Issues and Cautions
  Viewing Snapshot Standby Database Information
  Converting a Snapshot Standby Database to a Physical Standby Database

5)  Configuring Data Protection Modes
  Preparing to Create a Logical Standby Database
  Checking for Unsupported Objects, Data Types, and Tables  
  Ensuring Unique Row Identifiers
  Creating the Logical Standby Using SQL Commands and Grid Control
  Securing your Logical Standby Database

6) Performing Role Transitions
  Contrast switchover vs. failover
  Preparing for a Switchover
  Performing a Switchover using DGMGRL and Enterprise Manager
  Types of Failovers
  Re-enabling Disabled Databases

7) Creating a Logical Standby Database
   Monitoring the Data Guard Configuration by Using Enterprise Manager Grid Control Verifying the Configuration, Viewing Log File Details
   Using Enterprise Manager Data Guard Metrics
   Using the DGMGRL SHOW CONFIGURATION Command to Monitor the Configuration
   Viewing Standby Redo Log Information
   Monitoring Redo Apply

8) Using Flashback Database In A Data Guard Configuration
  Overview of Flashback Database
  Configuring Flashback Database
  Using Flashback Database Instead of Apply Delay
  Using Flashback Database and Real Time Apply
  Flashback Through Standby Database Role Transitions
  Using Flashback Database After Failover

9) Enabling Fast-Start Failover 
  Installing the Observer Software
  Configuring Fast-Start Failover
  Configuring Automatic Reinstatement of the Primary Database
  Initiating Fast-Start Failover from an Application
  Disabling Fast-Start Failover
  Starting and Stopping the Observer
  Moving the Observer to a new Host

10) Managing Client Connectivity
  Understanding Client Connectivity in a Data Guard Configuration
  Preventing Clients from Connecting to the Wrong Database
  Creating Services for the Data Guard Configuration Databases
  Automating Client Failover in a Data Guard Configuration
  Automating Failover for OCI Clients
  Automating Failover for OLE DB Clients
  Configuring JDBC Clients for Failover

14) Performing Backup and Recovery Considerations in an Oracle Data Guard Configuration
  Backup and Recovery of a Logical Standby Database
  Using the RMAN Recovery Catalog in a Data Guard Configuration
  Creating the Recovery Catalog
  Registering a Database in the Recovery Catalog
  Configuring Daily Incremental Backups
  Using a Backup to Recover a Data File on the Primary Database
  Recovering a Data File on the Standby Database

15) Patching And Upgrading Databases In A Data Guard Configuration
  Upgrading an Oracle Data Guard Broker Configuration
  Using SQL Apply to Upgrade the Oracle Database
  Performing a Rolling Upgrade by Using SQL Apply
  Performing a Rolling Upgrade by Using an Existing Logical Standby Database
  Performing a Rolling Upgrade by Creating a New Logical Standby Database
  Performing a Rolling Upgrade by Using a Physical Standby Database

16) Monitoring A Data Guard Configuration
  Monitoring the Data Guard Configuration by Using Enterprise Manager Grid Control Verifying the Configuration Viewing Log File Details
  Using Enterprise Manager Data Guard Metrics
  Using the DGMGRL SHOW CONFIGURATION Command to Monitor the Configuration
  Viewing Standby Redo Log Information
  Monitoring Redo Apply

17) Optimizing A Data Guard Configuration
  Using Enterprise Manager Grid Control to monitor configuration performance
  Setting the ReopenSecs and NetTimeout database properties
  Compressing Redo Data
  Delaying the Application of Redo Data
  Optimizing SQL Apply
  Adjusting the Number of APPLIER and PREPARER processes

3) Oracle Data Guard Broker: Overview
  Oracle Data Guard Broker Features
  Oracle Data Guard Broker Configurations
  Data Guard Monitor Process
  Data Guard Monitor Configuration Files
  Benefits of Using the Data Guard Broker
  Comparing Configuration Management With and Without the Broker
  Using DGMGRL

4) Creating A Data Guard Broker Configuration
   Defining a Data Guard Configuration (overview)
   Setting up the Broker Configuration Files
   Setting the DG_BROKER_START Initialization Parameter to TRUE to start the Data Guard Broker
   Creating the Broker Configuration
   Adding the Standby Database to the Configuration

3) Creating A Physical Standby Database By Using Enterprise Manager Grid Control
   Using Enterprise Manager Grid Control to Create a Physical Standby Database
   Using the Add Standby Database Wizard
   Verifying a Configuration
   Editing Standby database properties
   Viewing the Data Guard Configuration Status
 

مخاطبان دوره

  1. ادمین های Database
  2. کلیه افرادی که به دنبال کار در حوزه اوراکل می باشند

پیش نیازها

  1. آشنایی با سیستم عامل لینوکس
  2. آشنایی با اوراکل  (Oracle Workshop I)

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.