دوره Oracle 12c SQL Tuning همراه با New Feature 12c

دوره SQL Tuning با هدف به کمک در نوشتن SQL های پیچیده و بهبود آنها از لحاظ عملکرد اجرا برگزار می شود

مروری بر دوره

شما در این دوره چگونگی خواندن و تحلیل Plan ها، بهبود عملکرد Query ، پیکربندی SQL Plan Baseline ها ، Profile و اصول مربوط به Tuning در SQL را خواهید آموخت. همچنین در این دوره با تکنیک های بهبود عملکرد Query در (VLDB)Very Large Databaseها و Data Warehouse ، پاریشن بندی در سطح جداول و ایندکس ها ، Feature های جدید 12C و راه کارهای پیشنهادی اوراکل مربوط به مبحث  Tuning درSQL ها نیز آشنا خواهید شد.

کمپین آغاز سال تحصیلی جدید

آنچه خواهید آموخت

مباحث اصلی که در این نسخه از دوره به آن اضافه شده است عبارت است از:

  1. آشنایی با Materialized View
  2. خواندن و تحلیل Explain Plan
  3. Partitioning
  4. New Feature in 12c
  5. بررسی مشکلات در حوزه SQL Tuning و ارایه راهکار
  6. آشنایی با مباحث مهم خارج از سرفصل دوره

سرفصل ها

Study the SQL execution cycle
    The parse-bind-execute-fetch steps
    Identify statements that need tuning
    The concepts behind cost based optimization

Consider the critical decisions that must be made
    Join order
    Join method
    Access method

Capture and understand query execution plans
    EXPLAIN PLAN and SQL*Plus Autotrace
    SQL Trace
    Te DBMS_MONITOR package
    The DBMS_XPLAN package
    Reading query execution plans

Gather statistics
    Object, system, and extended statistics
    Dynamic sampling and SQL directives
    Histograms
    Column group statistics

Learn how and when to make use of various index types
    B-tree indexes in all their forms
    Bitmap and bitmap join indexes
    Index use suppression - deliberate or otherwise

Determine when different join methods and access methods are appropriate
    Nested loop and hash joins, and other methods
    Scan access as opposed to indexed asccess paths

Use hints
    Hints as an investigative tool
    Using hints in production

Appreciate the possibilities for query re-writes and CBO transformations
    Equivalent SQLs
    View merging
    Star transformations

Understand the possibilities for reoptimization and various adaptive capabilities
    Execution plan stability
    Adaptive reoptimization and adaptive execution plans
    Adaptive cursor sharing and bind variables

The methodology
    Calculate optimal join orders and methods
    Recognize common programmer errors
    Validate statistics

SQL Tuning 
    Capture plans
    Reading execution plans
    Identify the critical decisions
    Using Hints
    Influencing the optimizer

Bind variables
    Cursor sharing
    Minimize parsing workload
    Adaptive SQL execution features
    Statistics feedback
    Adaptive execution plans
    SQL Directives
    Performance instability
    Causes of instability
    SQL baselining and stored outlines
    Common Performance Issues

Optional topics, time ad interest permitting:
    The tuning advisors
    SQL Profiles and SQL Tuning Advisor
    The Segment Advisor
    The auto tuning task
    Parallel processing
    Table and index partitioning
    Range, hash and list partitioning for table
    Local and global index partitioning
    Partial indexes
    Real Application Testing
    Database Replay
    The SQL Performance Analyzer

مخاطبان دوره

  1. ادمین های Database
  2. Developer های SQL

پیش نیازها

  1. آشنا با دستورات و توانایی نوشتن SQL
  2. شناخت اولیه کار با اوراکل

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.