به سوی تحول

 

دوره به سوی تحول

ضمن سپاس از تمامی شرکت کنندگان به اطلاع می رساند ظرفیت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است.

ما با جهان پیرامون خود با انگاره ها ( تصویرها و بداشتها ) ارتباط برقرار می کنیم. به عبارت دیگر ما با انگاره ها جهان را معنی میکنیم و اگر این انگاره ها سالم نباشند، زندگی دچار عدم تعادل و تخریب می شود. کلید کیفیت زندگی در اختیار انگاره است و ما هم در اختیار انگاره ها هستیم. برای رها شدن از زندگی کسالت بار، پر رنج، تکراری و ناکارآمد لازم است در نوع و کارکرد انگاره های خود عمیق تفکر کنیم و بر اساس خلق انگاره های جدید زندگی متفاوتی بیافرینیم. این کار با آگاهی از این انگاره ها و سپس تغییر آنها و در نهایت با زندگی کردن با آنها امکان پذیر است، کاری که با تکرار به یک الگوی کارآمد و خلاق تبدیل می شود. این بحث و این تمرین هسته اصلی دوره تحول است. جدا از این هسته، محورهایی وجود دارند که تحول از طریق استقرار آنها در الگوهای تفکری و رفتاری شکل می گیرد و انسان را قدرتمند و اثر گذار می کند. موضوع اصلی این دوره آشنا شدن با هسته اصلی و محورهای تحول است و این آشنایی توام با تمرینات گسترده کاربردی انجام می گردد. بنابراین محور اصلی دوره بردن مفاهیم تحول به درون زندگی و زندگی کردن با آنها است. بدون این کار، هیچ آموزش و یا کارگاهی اثربخش نیست. بنابراین شرکت کنندگان باید وقت کافی داشته باشند که بتوانند تمرینات دوره را انجام‌دهند. 
این دور حاصل بیست سال ارایه این دوره در ایران است. دوره تحول هم‌اکنون توسعه یافته است و توسط مربیان متعددی در ایران ارایه می شود. گسترش این دوره بدون دلیل نیست. بسیاری از مدیران به درستی متوجه شده اند که مانع اصلی کار و کسبشان نه کمبود نقدینگی، نه نداشتن سرمایه، نه نداشتن تکنولوژی و نه نداشتن نیروی انسانی کارآمد است. همه اینها در موفقیت یک مدیر یا راهبر یک موسسه اقتصادی مهم اند، ولی هیچ کدام کلیدی نیستند. عامل کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت انگاره های راهبران و مدیران شرکتها است. بدون تغییر این انگاره ها، موانع شرکتها از بین نمی رود. بنابراین برای پیدا کردن راز و رمز‌موفقیت ها و شکست ها، لازم نیست خیلی بیرون برویم. انگاره سنجی یکی از مهمترین فعالیت یک فرد یا یک سازمان است.

 

مشخصات این دوره به شرح زیر  است: 

  • اول، دوره به صورت کاملا حضوری به مدت ۳۲ ساعت و در هشت جلسه برگزار می شود. 

  • دوم، کلاسهای حضوری با نرم افزار قدرتمند و اثر بخش gotoclass حمایت می شود. در طول دوره انواع متن، اسلاید، فرومهای مرتبط با دوره، ویدئو و سایر ابزارهای آموزشی در سایت ارایه می شود و شرکت کنندگان در طول هفته از طریق سایت با دوره ارتباط برقرار می کنند. ولی شرکت کنندگان بدون استفاده از بخش مجازی دوره می  توانند دوره را دنبال کنند. 

  • سوم، دوره بر اساس دوره راهبری EJI ( و نظریات ورنر ارهارد و مایکل جنسن) طراحی شده است و توسط دکتر مرتضی ایمانی راد و همکارانشان  ارایه می شود.  

  • چهارم، چون دوره از نظر مطالب و ارایه های حضوری غنی است، لازم است شرکت کنندگان وقت کافی برای دوره اختصاص دهند. 

  • پنجم، شرکت کنندگان پس از اتمام موفقیت امیز دوره می توانند درخواست گواهی اتمام دوره را بکنند. 

  • ششم، در طول دوره شرکت کنندگان با تست های مختلف آزمون می شوند و تمرینات بر اساس آزمونها داده خواهد شد.