استعلام مدارک

* استعلام مدارک دانشجویانی که از تاریخ 97/3/27 به بعد نسبت به ثبت نام در دوره های ها ارژنگ اقدام نموده اند، از بخش "استعلام مدارک جدید" صورت می پذیرد.