جشنواره نوروز

تقویم دوره های Cisco

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
پکیج CCNP تا CCIE سیسکو | Zero To Hero
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra786 کاوه اصلاحی 200 ساعت 39،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/11/11 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 27،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/11/18 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra694 هادی شجاعی سرابی 80 ساعت 11،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1397/11/11 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra715 فریبرز فلاح زاده 100 ساعت 27،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/01/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra821 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/12 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra820 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/01/31 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra679 کاوه اصلاحی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/11/06 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra494 کاوه اصلاحی 50 ساعت 13،500،000 ریال دوشنبه يكشنبه 1397/11/14 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra768 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شنبه 1397/11/13 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra818 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/01/29 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra812 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1397/11/10 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra810 محمد حسن نامجو 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1397/11/07 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra819 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/02/15 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra794 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/11/25 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra857 کاوه اصلاحی 60 ساعت 11،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1397/11/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | دوره CCNA Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra773 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1397/11/23 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام