تقویم کلی دوره ها

برای چاپ و ذخیره ی تقویم دوره ها از دکمه ی زیر استفاده کنید.

دانلود تقویم کلی دوره ها
دوره Cisco ISE 2.4 سیسکو
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra881 کاوه اصلاحی 40 ساعت 19،000،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1398/02/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IWAN سیسکو | (Cisco's IWAN (Intelligent WAN
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra726 کاوه اصلاحی 44 ساعت 27،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 8:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA & Network Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra921 فرزاد کافی 80 ساعت 13،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه 1398/02/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra715 فریبرز فلاح زاده 100 ساعت 27،500،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/03/28 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra821 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/19 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra820 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/02/04 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra768 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/02/14 از ساعت 8:0 تا 18:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra819 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/03/19 از ساعت 17:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra888 محمد صمیمی 60 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | دوره CCNA Security
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra773 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/02/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra799 محمد حسن نامجو 30 ساعت 8،900،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 13:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
آموزش Storage+ | دوره CompTIA Storage Plus
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra795 محمد کوهی 16 ساعت 8،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 8:0 تا 12:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra919 صابر عابدی 40 ساعت 4،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra909 محمد حسن نامجو 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه 1398/02/04 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra913 هادی شجاعی سرابی 30 ساعت 3،000،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/03/19 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra889 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/04/20 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra912 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره SQL SERVER Administration 2017 
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra896 فرید طالب لو 40 ساعت 10،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/06 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra915 فرید طالب لو 40 ساعت 10،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/20 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra887 محمد صمیمی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره وردپرس
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra893 علیرضا حمداللهی 40 ساعت 10،900،000 ریال شنبه، دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra911 شهرام انهاری 100 ساعت 18،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/19 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره مجازی سازی با vSphere 6.7 وی ام ویر | Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra828 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/02/09 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra847 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/05/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra862 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/04/17 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra885 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 17،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/02/05 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra917 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه 1398/02/28 از ساعت 9:0 تا 17:30 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra846 علی حامدی 60 ساعت 17،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra849 مهرداد توکلی 60 ساعت 17،000،000 ریال یکشنبه يكشنبه 1398/02/29 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra853 مرتضی فرگام جمشیدی 60 ساعت 17،000،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/06 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.7
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra845 علی حامدی 80 ساعت 21،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/02/03 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra848 علی حامدی 80 ساعت 21،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1398/04/09 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره NSX وی ام ویر | VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.4.1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra825 علی حامدی 50 ساعت 25،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/19 از ساعت 9:0 تا 13:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Horizon وی ام ویر | VMware Horizon 6 Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra895 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1398/02/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra927 امیرحسین کیاه 60 ساعت 16،700،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/30 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra850 مهرداد توکلی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/03/30 از ساعت 15:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra861 سید بهرام ارفعی 60 ساعت 16،700،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 14:0 تا 19:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra844 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/03/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra842 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 9،900،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1398/02/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra852 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/16 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra928 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/03/01 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra548 امیرحسین کیاه 16 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/13 از ساعت 8:0 تا 16:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra907 امین شاطری 60 ساعت 12،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/13 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام
Tra841 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1398/02/26 از ساعت 9:0 تا 15:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra843 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 11،900،000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه 1398/02/17 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra920 فرزاد حیدری 24 ساعت 5،500،000 ریال دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه دوشنبه 1398/02/23 از ساعت 9:0 تا 17:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra870 آرش دهقان 24 ساعت 8،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1398/02/02 از ساعت 16:0 تا 20:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Unity Deep Dive
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra914 علی حامدی 40 ساعت 21،000،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1398/02/25 از ساعت 17:0 تا 21:0 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra604 امیرحسین کیاه 40 ساعت 11،900،000 ریال جمعه جمعه 1398/02/06 از ساعت 9:0 تا 14:0 اطلاعات دوره ثبت نام