مانی رئیس دانا

رزومه PDF: 
PDF icon mani_raissdana.pdf