CCNP Security New

دانشجویان بعد از اتمام دوره قادر خوهند بود تا انواع شبکه ها را با روش های امنیتی جدید ایمن سازی کنند.