CCNP R&S&T Pack

Route

با اتمام این دوره دانشجویان می توانند:

پیکر بندی و احراز صلاحیت پروتکل های روتینگ و بهینه سازی آنها را در شبکه های تجاری برنامه ریزی و مستند سازی کنند.

تکنولوژی، محتوا، و مختصات EIGRP استفاده شده برای پیاده سازی شبکه های اینترنتی با مقیاس بزرگ.

تشخیص، آنالیز و تطابق عملکردها و مزایای OSPF برای سهولت در عملیات های شبکه به منظور پیاده سازی و احراز صلاحیت روتینگ OSPF در یک شبکه پیچیده.

ارزش گذاری عملکرد شبکه و تشخیص ابزارهای مورد نیاز برای فراهم کردن کنترل لایه 3 که از مشخصه های Cisco IOS استفاده می کند.

پیاده سازی و احراز صلاحیت راهکارهای لایه 3 با استفاده از BGP که برای اتصال شبکه های شرکت به service provider استفاده می کند
Switch

آنالیز معماری شبکه

پیاده سازی VLAN ها در یک شبکه

پیاده سازی Spanning Tree

پیاده سازی روتینگ بین VLAN ها در یک شبکه

پیاده سازی مشخصه های امنیتی در یک شبکه switched

یکپارچه سازی WLAN ها به شبکه

گنجاندن صوت و تصویر در محطه شبکه

Tshoot

برنامه ریزی و مستندسازی عملکردهای پایداری اجرا در شبکه های پیچیده

گسترش فرایند حل مساله برای تشخیص و حل مشکلات در شبکه های پیچیده

انتخاب ابزاری که بهترین پشتیبانی را از فرایندهای حل مساله و نگهداری در شبکه های بزرگ و پیچیده می کنند.

تمرین فرایندهای نگهداری در محیط های برمبنای سوییچ، برمبنای روتینگ، و سازه های امن.