CCNA Exam Preparation

افزایش آمادگی دانشجویان متقاضی شرکت در امتحان CCNA 200-120 از طریق :

تحلیل نمونه سوالات آزمون بین المللی CCNA 200-120

تحلیل سناریوهای  آزمون بین المللی CCNA 200-120

دوره کلی مباحث دوره CCNA و تشریح تعدادی از مباحث با اهمیت بیشتر در امتحان CCNA 200-120