ITIL Foundation V.3 2011

درک مفاهیم و اصول کلیدی ITSM

مزایای پیاده سازی ITIL  در یک سازمان

مفاهیم اولیه و تعاریف فازهای چرخه حیات سرویس، فعالیتهای موجود در هر یک و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر