راهکارهای Service Provider سیسکو وپلت فرم ASR9K وIOS XR

آشنایی با راهکارهای سرویس پروایدر مبتنی بر سیسکو

آشنایی با سیستم عامل IOS XR

آشنایی با پلتفرم ASR 9000

متدهای پیاده سازی و عیب یابی در محیط IOS XR