Managing HP StorageWorks EVA

فوایده این دوره برای شما:           

این دوره ی فناوری Enterprise Virtual Array را با تمرکز روی تنظیم و مدیریت، مورد بررسی قرار می دهد. مفاهیم مربوط به محصول و ادبیات تخصصی این حوزه در ابتدا آموزش داده می شوند تا اطمینان حاصل گردد که شما المان های اساسی array را یاد گرفته اید. سپس تنظیمات با استفاده از یک محیط خط فرمان (Command) به شما آموزش داده می شود. سپس بحث های جزئی تری چون snapshots,snapclones,mirrorclones و SSSU و نیز EVAPerf مطرح می شوند.