Accelerated SAN Essentials

در پایان این دوره شما باید بتوانید:

  • تفاوت بین DAS، NAS و SAN را مشخص کنید
  • لایه های Fiber Channel و تنظیمات پارامترهای switch را شرح دهید
  • از SAN بوت کنید و اتصال دستگاه را تایید کنید
  • نصب و استفاده از  SAN surfer
  • پیاده سازی ، ناحیه بندی و رفع عیب fabric segmentation
  • تنظیم یک سرور ذخیره سازی HP
  • امن کردن داده های SAN و کاهش ریسک
  • طرح ریزی یک disk system که مسئول تاثیرات RAID، cache و chuck size روی عملکرد است