CCNA Datacenter (640-911-DCICN)and(640-916-DCICT

 دانشجویان بعد از اتمام دوره قادر خوهند بود تمامی مفاهیم مربوط به دیتاسنتر سیسکو را توصیف کند و قادر به پیاده سازی و عیب یابی آن می باشد