HP Insight Control Server Deployment Foundations

این مبحث یک راه حل استقرار سرور است که باعث تسهیل نصب، پیکربندی، و استقرار سازگار سرور در مقیاس بزرگ، از طریق چه  کنسول های مبتنی بر GUI چه مبتنی بر وب  با استفاده از فناوری نوشتاری یا تصویری می شود. زمان پیکربندی سرور کاهش می یابد، و استقرار سرورها با حجم بالا را با سرعت خوب، ممکن می کند.

دانشجویان در انتهای دوره می توانند :

  HP Insight Control Server Deployment software 7 را توضیح دهند.

فناوری PXE را توضیح دهند.

نیازمندی های قبل از نصب را به اتمام برسانند.

HP Insight Control Server Deployment software 7 را توضیح داده و نصب کنند.

استقرار کنسول را توضیح دهند

نقش agent های استقرار را توضیح دهند

منابع پشتیبانی در دسترس را لیست کرده و توضیح دهند

Red  Hat Linux  و SuSE Linux  را Deploy  کنند.